Zasady organizacji szkolnych etapów konkursów przedmiotowych w SP 7 w Świebodzinie

Szkolne etapy konkursów przedmiotowych odbędą się na terenie szkoły zgodnie z wcześniejszym harmonogramem umieszczonym w Zarządzeniu Dyrektora Szkoły Nr 21/2020 z dnia 09 grudnia 2020r.:

 1. Na konkurs może przyjść wyłącznie zdrowy uczeń, bez objawów chorobowych zbieżnych z objawami COVID-19. W konkursie nie może uczestniczyć osoba przebywająca w domu z osobą w izolacji albo gdy sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 2. Od godziny 12.45 uczniowie w maseczkach będą wpuszczani na teren szkoły głównym wejściem z zachowaniem bezpiecznych odstępów (ok.1,5 m ).
 3. W przedsionku szkoły zobowiązani są do dezynfekcji dłoni.
 4. Następnie uczniowie udają się na I piętro do wyznaczonych gabinetów.
 5. Wchodząc do gabinetu, uczniowie zajmują wylosowane miejsca przy stoliku.
 6. Po zajęciu miejsca uczniowie mogą zdjąć maseczki.
 7. Po upływie wyznaczonego czasu uczniowie postępują zgodnie z poleceniami komisji konkursowej.
 8. Każdy uczeń posługuje się własnymi przyborami do pisania, nie może ich pożyczać od innych uczniów. 
 9. Bez zgody członków komisji uczeń nie opuszcza wyznaczonego miejsca.
 10. Uczniowie w dniu Konkursu uczestniczą we wcześniejszych lekcjach – zgodnie z planem.
 11. Harmonogram Konkursów można znaleźć na stronie internetowej KO w Gorzowie Wlkp., link: http://ko-gorzow.edu.pl/zmiany-terminow-wojewodzkich-konkursow-przedmiotowych-rok-szkolny-2020-2021/
 12. W SP 7 wszystkie Konkursy rozpoczynają się o godz. 13.00

Zarządzenie Nr 04/2021

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 im. Janusza Korczaka w Świebodzinie

z dnia 15 stycznia 2021r.

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 7 im. Janusza Korczaka w Świebodzinie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 stycznia 2021r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19(Dz. U. poz. 1389, 1830, 1859 i 1870, 1960,2087)

zarządzam, co następuje:

 • 1.
 1. Ogranicza się na czas od 18.01.2021r. do 31.01.2021r. prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w Szkole Podstawowej nr 7 im. Janusza Korczaka w Świebodzinie w klasach IV-VIII, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 2. W okresie czasowego ograniczenia działalności, o którym mowa w ust. 1, zadania Szkoły Podstawowej nr 7 im. Janusza Korczaka w Świebodzinie w klasach IV-VIII są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 • 2.
 1. Od dnia 18 stycznia 2021r. szkoła prowadzi działalność dydaktyczną i opiekuńczą dla dzieci uczęszczających do klas I-III w trybie stacjonarnym.
 • 3.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń w Szkole Podstawowej nr 7 im. Janusza Korczaka w Świebodzinie.

 • 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 18.01.2021r.

 

 

Roman Matyjaszczyk

(podpis Dyrektora)

Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 im. Janusza Korczaka w Świebodzinie

z dnia 14.01.2021.

Od dnia 18.01.2021r. w SP 7 obowiązuje tryb nauki stacjonarnej dla uczniów klas I-III. W miarę możliwości w szkole respektuje się i wprowadza  wytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas I-III szkół podstawowych oraz zachowuje wszelkie zasady reżimu sanitarnego zgodnie z ZARZĄDZENIEM NR 11/2020

DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 IM. JANUSZA KORCZAKA W ŚWIEBODZINIE

Z DNIA 26 SIERPNIA 2020R.

 

w sprawie: wprowadzenia Procedury funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 7 im. Janusza Korczaka w Świebodzinie od 1 września 2020r.

 

Najważniejsze informacje dotyczące nauki w klasach I-III od 18.01.2021r.:

 • Uczniowie pracują wg opracowanego rozkładu zajęć, każda klasa w odrębnym gabinecie. Klasom przygotowano gabinety na I, II i III piętrze w budynku szkoły;
 • Zajęcia prowadzone są w trybie stacjonarnym, lekcyjnym. Czas trwania lekcji – 45 minut, przerwa – 10 minut;
 • Uczniowie spędzają przerwy pod opieką nauczyciela bez kontaktu z uczniami innych oddziałów;
 • Klasy przychodzą do szkoły punktualnie o różnych godzinach, zgodnie z ustalonym planem zajęć, np. o 7.50, 8.00, 8.10 i od razu udają się do przydzielonych gabinetów lekcyjnych, gdzie przebywają pod opieką nauczyciela wychowawcy, nauczyciela katechety lub nauczyciela języka obcego;
 • Gabinety lekcyjne są wietrzone na każdej przerwie, a w razie potrzeby również w czasie zajęć lekcyjnych;
 • W miarę możliwości klasy korzystają z toalet umiejscowionych na różnych kondygnacjach w szkole (IIp., Ip., parter);
 • W przypadku nieobecności nauczyciela (np. zwolnienie lekarskie) organizowane są dla uczniów zastępstwa doraźne; informacja na ten temat pojawią się w DE LIBRUS;
 • Uczniowie przebywający w świetlicy powinni w miarę możliwości przebywać w grupach klasowych, nie mieszając się z uczniami innych oddziałów;
 • Do szkoły mogą uczęszczać wyłącznie uczniowie zdrowi, bez objawów chorobowych; w przypadku podejrzenia u ucznia infekcji, zostaje on natychmiast odizolowany, a do szkoły wzywani są Rodzice/opiekunowie prawni;
 • Podstawową formą komunikacji między szkołą, Rodzicami i Uczniami jest DE LIBRUS orz kontakt telefoniczny;
 • Zajęcia pozalekcyjne mogą odbywać się jedynie z udziałem uczniów z 1 oddziału z zachowaniem reżimu sanitarnego;
 • Rodzice uczniów zobowiązani są do zapewnienia swoim dzieciom ochrony ust i nosa (maseczki, przyłbice), które są obowiązkowe w przestrzeniach wspólnych szkoły oraz w przypadku braku możliwości zapewnienia dystansu społecznego (minimum 1,5m)
 • Ze względów bezpieczeństwa zaleca się, aby ze świetlicy szkolnej uczniowie korzystali wyłącznie w sytuacjach koniecznych (brak możliwości zapewnienia opieki w domu);
 • Autobusy szkolne kursują wg dotychczasowego rozkładu: przyjazd o godz. 7.50; odjazdy o godz. 12.50, 13.50 (SP1), 14.50 oraz o 15.30
 • Plany zajęć poszczególnych klas zostaną przekazane uczniom i rodzicom przez wychowawców klas za pośrednictwem DE LIBRUS do 15.01.2021r.

Roman Matyjaszczyk - Dyrektor SP 7