Pobierz (format Microsoft Word)

 

  Pobierz (format PDF )

 

 PODSTAWA PRAWNA

 • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej
 • Powszechna Deklaracja Praw Człowieka
 • Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych
 • Konwencja o Prawach Dziecka
 • Ustawa z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej
 • Ustawa Karta Nauczyciela
 • Programy krajowe w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia

  

WYCHOWANIE – wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej

PROFILAKTYKA- kompleksowa interwencja kompensująca niedostatki wychowania ( wspomaganie wychowanka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi jego prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, ograniczanie czynników ryzyka, inicjowanie i wzmacnianie czynników chroniących)

  

PODSTAWOWE WARTOŚCI, JAKIMI SIĘ KIERUJEMY W PRACY Z UCZNIAMI:

 • sfera fizyczna: zdrowie, ruch, wypoczynek
 • sfera intelektualna: wiedza, nauka, mądrość, twórczość
 • sfera emocjonalna: dobro, prawda, wierność, odpowiedzialność, samoświadomość
 • sfera duchowa: ojczyzna, patriotyzm, tradycja, prawa człowieka, godność człowieka, wolność, pokój, tolerancja, demokracja, rodzina,
 • sfera społeczna: zdrowie, dom, samodzielność, wytrwałość, praca, uprzejmość, szczerość, szacunek

 

CELE PROGRAMU:

                Nadrzędnym celem programu jest wychowanie  rozumiane jako wspieranie wychowanka we wszechstronnym rozwoju  oraz profilaktyka rozumiana jako interwencja kompensująca niedostatki wychowania.

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

 • Każdy nauczyciel kieruje się dobrem ucznia
 • Obowiązkiem nauczyciela jest reagowanie na dobro i zło
 • Są odpowiedzialni za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów
 • Wspierają rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania
 • Są bezstronni i obiektywni w ocenianiu i traktowaniu uczniów

 

CECHY NAUCZYCIELA WYCHOWAWCY :

 • Świadomość siebie i swojego systemu wartości.
 • Zainteresowanie ludźmi i problemami społecznymi.
 • Świadomość własnej emocjonalności- akceptacja uczuć i umiejętność ich komunikowania w sposób bezpieczny dla siebie i wychowanka- uczeń w wyniku modelowania uczy się dojrzałego wyrażania emocji.
 • Odpowiedzialność za własne działania, jak i za zachowania ucznia

 

RODZICE:

 • Każdy z rodziców powinien w miarę swoich możliwości uczestniczyć w życiu klasy i szkoły
 • rodzice powinni uczestniczyć w zebraniach rodziców, dyżurach nauczycieli ,prelekcjach poświęconych tematom wychowawczym
 • zobowiązuje się rodziców do zawiadamiania o nieobecności ucznia oraz stałego kontaktu w innych sprawach wychowawczych
 • rodzice powinni dbać o odpowiedni strój i wygląd dziecka, a także o wyposażenie go w odpowiednie przybory szkolne i śniadanie

  

PROFIL ABSOLWENTA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

 1. Odpowiedzialny, obowiązkowy, solidny, co oznacza, że:
 • zna prawa i obowiązki ucznia
 • podejmuje odpowiedzialność za postępowanie własne i swój udział w pracach grupy
 • stara się zrozumieć motywy zachowań rówieśników i reaguje na nie
 • dba o higienę osobistą, wie jak jak unikać zagrożeń
 • chętnie włącza się w życie klasy i szkoły
 1. Samodzielny, zaradny, otwarty, co oznacza, że:
 • przejawia własną aktywność w podejmowaniu różnych zadań na terenie szkoły i domu rodzinnego
 • często pyta starszych starając się zaspokoić własną ciekawość
 • planuje swoje działania
 1. Uczciwy, prawy, prawdomówny:
 • zna normy zachowań obowiązujące w otoczeniu szkolnym i domowym, a zwłaszcza znaczenie szczerości i prawdomówności
 • rozumie, że nie wolno realizować własnych potrzeb kosztem cudzych praw i interesów
 • odróżnia dobro od zła
 • szanuje własność swoją i cudzą
 1. Kulturalny, taktowny, szanujący innych, co oznacza, że:
 • zna podstawowe zasady kulturalnego zachowania obowiązujące w życiu codziennym i stosuje je
 • szanuje symbole narodowe i religijne i rozumie, że są one ważne
 • szanuje innych ludzi, również odmiennych pod różnymi względami i stara się nie urazić ich swoim zachowaniem
 • nie używa słów obraźliwych i wulgarnych, używa zwrotów grzecznościowych, zwraca się z szacunkiem, w sytuacjach negatywnego zachowania przeprasza
 1. Jest krytyczny wobec siebie i innych, co oznacza, że:
 • umie rozpoznać sytuacje własnego niewłaściwego zachowania i skorygować je
 • nie przechodzi obojętnie wobec cudzych niewłaściwych zachowań i stara się kulturalnie zwracać innym uwagę ( np. w przypadku niszczenia mienia, czy obiektów przyrody albo znęcania się nad zwierzętami) lub prosi o pomoc dorosłych

 

PROFIL ABSOLWENTA KLASY 8

 • prowadzi zdrowy i aktywny tryb życia
 • jest przygotowany na zmiany ( w sferze fizycznej i psychicznej) zachodzące w jego organizmie
 • potrafi dostrzegać niebezpieczeństwa i wie, jak reagować w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu
 • dba o środowisko naturalne
 • ma pozytywny stosunek do procesu uczenia się i doskonalenia umiejętności, jest ciekawy świata i otwarty na różne dziedziny wiedzy
 • traktuje naukę jako środek do realizacji planów i narzędzie swojego rozwoju
 • posiada umiejętność poszukiwania źródeł wiedzy i selekcjonowania informacji
 • potrafi zastosować zdobytą wiedzę
 • ma realistyczny obraz siebie i swoich możliwości, zna swoje mocne strony i potrafi je wykorzystać
 • ma świadomość swoich słabszych stron i pracuje nad ich doskonaleniem
 • jest kreatywny w procesie rozwiązywania zadań ( problemów)
 • potrafi określić swoje potrzeby oraz emocje i potrafi nimi zarządzać
 • jest samodzielny ( na miarę swojego wieku)
 • dokonuje samooceny swojego zachowania
 • ma poczucie własnej wartości oparte na swoim potencjale
 • zna i przestrzega zasady współżycia społecznego, jest kulturalny
 • potrafi się jasno komunikować i prezentuje swoje opinie, przyjmuje opinie innych
 • potrafi nawiązywać i podtrzymywać pozytywne relacje z rówieśnikami
 • współpracuje w zespole
 • jest aktywnym uczestnikiem najbliższych grup społecznych ( rodzina, zespół klasowy, szkoła, społeczność lokalna) i ma świadomość przynależności do szerszej społeczności ( naród, społeczność europejska)
 • posiada ugruntowany system wartości i kieruje się nim przy dokonywaniu wyborów
 • chętnie uczestniczy w wydarzeniach kulturalnych i obchodach ważnych świąt
 • ma wiedzę na temat różnych zwyczajów i kultur oraz szanuje odmienność kulturową

 

OBSZAR

ZADANIA WYCHOWAWCZE

DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE

SPOSÓB I FORMY REALIZACJI

SFERA FIZYCZNA

•    zapoznanie dzieci  z podstawowymi zasadami dbałości o zdrowie własne i innych

•    zapoznanie z zasadami zdrowego, racjonalnego odżywiania się, higieny osobistej i aktywności fizycznej

•    przygotowanie do podejmowania działań mających na celu zdrowy styl życia

•    kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne zdrowie

•    rozwijanie umiejętności podejmowania działań na rzecz ochrony przyrody w swoim środowisku

•    uświadomienie wpływu przyrody nieożywionej na życie ludzi, zwierząt i roślin

•    wdrożenie zasad zachowania się w sytuacjach mogących stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia (bezpieczna droga do i ze szkoły, pierwsza pomoc, zachowanie się w sytuacji pożaru, telefony alarmowe)

•    wskazywanie właściwych sposobów wykorzystania czasu wolnego

•    kształtowanie sprawności fizycznej

•    wyposażenie w wiedzę dotyczącą zmian fizycznych i psychicznych w okresie wczesnoszkolnym i wieku dojrzewania

•    rozwijanie umiejętności rozpoznawania własnych potrzeb fizycznych

•    kształtowanie potrzeby szukania pomocy w sytuacjach niepokojących związanych ze zdrowiem i dostarczanie informacji, gdzie można taką pomoc uzyskać

•    upowszechnianie wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw związanych z korzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych 

•    ukazywanie roli ruchu dla sprawności intelektualnej i samopoczucia psychicznego

•    uświadomienie destrukcyjnej roli używek dla zdrowia

•    nabywanie praktycznych umiejętności odmawiania np. palenia papierosów, spożywania alkoholu

•    ukazanie szkodliwości dla zdrowia długotrwałego korzystania z internetu, gier i innych multimediów

•    zapoznawanie z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa  w różnych sytuacjach życiowych w tym bezpieczeństwa w sieci

•    bieżące reagowanie wychowawców na nieobecności uczniów

•    pomoc materialna dzieciom z rodzin ubogich

•    realizacja  programów profilaktycznych TRZYMAJ FORMĘ ( cała szkoła) i BIEG PO ZDROWIE ( kl.4)

•    udział uczniów w programach Mleko i owoce w szkole

•    praca wychowawcy z klasą podczas lekcji wychowawczych

•    realizacja treści podczas poszczególnych przedmiotów

•    konkursy, gazetki tematyczne, apele

•    spotkania ze specjalistami ( policja, straż pożarna)

•    zajęcia WDŻ

•    współpraca z pielęgniarką szkolną

•    zajęcia warsztatowe ze specjalistami

•    udział w projekcie unijnym W DRODZE PO SUKCES II- EDUKACJA INFORMATYCZNA W GMINIE ŚWIEBODZIN 

SFERA EMOCJONAL

NA

•    pomoc dziecku w odkrywaniu siebie i swojego potencjału

•    nabywanie umiejętności obiektywnej samooceny swoich możliwości

•    kształtowanie umiejętności nazywania i rozpoznawania własnych potrzeb, poszukiwanie sposobów bezpiecznego ich zaspakajania

•    wyposażenie w wiedzę o emocjach ludzkich, uczenie ich rozpoznawania i nazywania

•    budzenie empatii

•    rozwój samodzielności

•    kształtowanie adekwatnego obrazu własnej osoby

•    zwracanie uwagi na szacunek do siebie i do własnego ciała

•    organizacja zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno- społeczne

•    nauka sposobów odreagowywania napięć emocjonalnych

•    uwrażliwienie na niewłaściwy sposób radzenia sobie z emocjami i zaspokajania potrzeb jako przyczyny uzależnień

•    indywidualna praca  z dziećmi z problemami emocjonalnymi

•    program adaptacyjny dla uczniów klas 1 i 4

•    organizacja zajęć socjoterapii dla uczniów klas 4-6

•    zapewnienie wsparcia uczniom w trudnej sytuacji emocjonalnej

•    praca wychowawcy z klasą podczas lekcji wychowawczych

•    realizacja treści podczas poszczególnych przedmiotów

•    zajęcia WDŻ

•    działalność świetlicy szkolnej

•    rozmowy indywidualne z wychowawcą lub pedagogiem/ rodzicami ucznia

•    zajęcia terapeutyczne

SFERA INTELEKTUALNA

(poznawcza)

•    rozwijanie aktywności poznawczej i motywacji do poszerzania wiedzy

•    ukazywanie różnych ciekawych sposobów poszerzania wiedzy

•    nauka różnych technik uczenia się - zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się

•    ukazanie roli procesu uczenia się jako narzędzia potrzebnego do rozwoju i środka realizacji zamierzeń i planów

•    pomoc w odkrywaniu i rozwijaniu zainteresowań i umiejętności

•    rozwijanie kompetencji czytelniczych, upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży

•    rozwijanie kreatywności w rozwiązywaniu zadań

•    pomoc w przezwyciężaniu niepowodzeń dydaktycznych- zajęcia wyrównawcze

•    bieżące informowanie rodziców o sytuacji dziecka w szkole

•    dokonywanie bieżącej diagnozy uczniów

•    możliwość uczestniczenia dzieci z klas 1-3 w zajęciach logopedycznych i korekcyjno- kompensacyjnych

•    przeciwdziałanie niepowodzeniom szkolnym

•    współpraca ze specjalistami ( PPP, lekarze) w celu dokonania diagnozy i pomocy dzieciom

•    udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej przez nauczycieli podczas bieżącej pracy z uczniem

•    praca wychowawcy z klasą podczas lekcji wychowawczych

•    praca indywidualna z pedagogiem

•    dostęp rodziców do dziennika elektronicznego

•    udział uczniów w konkursach

SFERA SPOŁECZNA

•    kształtowanie podstawowych umiejętności komunikacyjnych

•    kształtowanie umiejętności przestrzegania obowiązujących reguł

•    kształtowanie umiejętności nawiązywania i podtrzymywania relacji z rówieśnikami, zgodnej współpracy z nimi

•    przygotowanie do sprawiedliwego i uczciwego oceniania zachowania własnego i innych ludzi (arkusz przemyśleń)

•    rozwijanie empatii, umiejętności podejmowania działań mających na celu pomoc słabszym i potrzebującym, kształtowanie postaw tolerancji i szacunku dla innych

•    kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów i sporów

•    wstępna orientacja zawodowa

•    wdrażanie do postaw asertywnych

•    praca nad integracją zespołów klasowych

•    przygotowanie do życia w rodzinie

•    wolontariat w szkole

•    edukacja włączająca

•    włączanie dzieci w organizację imprez szkolnych, ważnych wydarzeń

•    wzajemne okazywanie sobie szacunku

 

•    korygowanie sądów poznawczych na temat siebie, rówieśników, osób dorosłych i zadań

•    poznawanie sposobów przezwyciężania barier w komunikacji

•    szybkie reagowanie na nieprawidłowości , brak poczucia bezkarności uczniów, ponoszenie odpowiedzialności za własne zachowania

•    rozwijanie więzi z grupą społeczną

 

•    praca wychowawcy z klasą podczas lekcji wychowawczych

•    realizacja treści podczas poszczególnych przedmiotów podczas pracy w grupach

•    wyjścia, wycieczki klasowe, zajęcia integracyjne, projekty, konkursy

•    praca uczniów w samorządzie szkoły

•    zajęcia socjoterapii w szkole

SFERA DUCHOWA

•    zapoznawanie uczniów z symbolami państwowymi, kształtowanie szacunku wobec nich

•    rozbudzanie zainteresowań przeszłością własną, rodziny, narodu

•    zapoznawanie uczniów z najwybitniejszymi postaciami z dziejów Polski

•    zaznajamianie z postacią patrona szkoły Janusza Korczaka

•    wdrażanie uczniów do czynnego udziału w kulturze

•    kształtowanie postawy szacunku dla człowieka niezależnie od poglądów, narodowości, rasy i wyznawanej religii

•    rozwijanie wrażliwości na piękno przyrody, kultury i sztuki

•    udział uczniów w uroczystościach patriotycznych

•    wspieranie uczniów w poszukiwaniu wartości

•    wspieranie rozwoju moralnego uczniów

•     zapobieganie objawom dyskryminacji człowieka

•    realizacja treści podczas poszczególnych przedmiotów

•    wyjścia, wycieczki, koncerty

 

  

DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE SKIEROWANE DO NAUCZYCIELI

 

 • Szkolenie Rady Pedagogicznej UCZEŃ Z ZABURZENIAMI ZACHOWANIA- BUDOWANIE STRATEGII W ŚRODOWISKU SZKOLNYM (A.Karasowska)
 • Udział Rady Pedagogicznej w
 • Samokształcenie nauczycieli
 • Porady i konsultacje w PPP
 • Możliwość uczestniczenia wychowawców, pedagoga i logopedów w SIECI WSPÓŁPRACY organizowanej przez PPP
 • Udział w zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego
 • Praca w zespołach samokształceniowych
 • Współpraca z pielęgniarką szkolną oraz lekarzami specjalistami

  

EWALUACJA PROGRAMU

Przebieg pracy wychowawczo-profilaktycznej będzie na bieżąco monitorowany i oceniany.

Szczegółowej analizy dokona zespół do spraw ewaluacji dwa razy w roku- po I półroczu i na zakończenie danego roku szkolnego.

Działania ewaluacyjne będą polegały na:

 • określeniu celu i przedmiotu ewaluacji
 • sformowaniu pytań ewaluacyjnych
 • dopasowaniu narzędzi i sposobów badania
 • przeprowadzeniu badania
 • opracowaniu wniosków i rekomendacji

 

NARZĘDZIA EWALUACJI:

 • ankiety dla uczniów, rodziców i pracowników szkoły
 • obserwacja zachowań uczniów
 • analiza dokumentacji szkolnej
 • analiza sukcesów i osiągnięć uczniów
 • rozmowy indywidualne z rodzicami, uczniami i pracownikami szkoły