pobierz w pdf

 [AKTUALIZACJA 16.09.2018]

S T A T U T

Szkoły Podstawowej nr 7 im. Janusza Korczaka

w Świebodzinie

  


Statut opracowano na podstawie:

 • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.);
 • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. -Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60);
 • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.);
 • Konwencji o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 Nr 120, poz. 526 z późn. zm,);
 • Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 z późn. zm.);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 1611);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r poz. 1603);
 • Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie Zasad techniki prawodawczej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 283);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1534);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 1992 r. nr 36, poz. 155 z póź. zm.);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. nr 6, poz. 69 ze zm.);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r. poz.1591);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 356);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz. U. 2002 nr 56 poz. 506 z póź. zm.);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1635);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2017 r. poz. 1616);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program nauki lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki (Dz. U. z 2017 r. poz. 1596);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym (Dz. U. z 2017 poz. 1627);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. roku w sprawie warunków organizowania, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017 r. 1578);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 8 sierpnia 2017 r. roku w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu albo szkoły publicznej tego samego typu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1546);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. z 201​7 r. poz. 1512)

 

 


Rozdział 1

§1

Postanowienia ogólne

 

 1. Ilekroć w statucie jest mowa o szkole, należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 7 im. Janusza Korczaka w Świebodzinie.
 2. Ilekroć w statucie jest mowa o rodzicach, należy przez to rozumieć rodziców, a także osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.


§2

Nazwa szkoły

 

 1. Ustala się następującą nazwę jednostki: Szkoła Podstawowa nr 7 im. Janusza Korczaka w Świebodzinie
 2. Siedziba Szkoły Podstawowej nr 7 im. Janusza Korczaka mieści się w Świebodzinie przy ul. Zachodniej 74a.

 

 • §3

Inne informacje o szkole

 

 1. Nazwa szkoły jest używana w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach i stemplach może być używany skrót.
 2. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Świebodzin.
 3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Lubuski Kurator Oświaty – Terenowy Zespół Wizytatorów w Międzyrzeczu.
 4. Szkoła posiada własny ceremoniał obejmujący:
  1) uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego;

2) ślubowanie klas pierwszych;

3) obchody Święta Patrona Szkoły;

4) uroczyste pożegnanie absolwentów szkoły;

5) uroczyste zakończenie roku szkolnego;

6) uroczyste pożegnanie nauczycieli i pracowników szkoły przechodzących na emeryturę.
5. Czas trwania cyklu kształcenia wynosi osiem lat i przebiega w dwóch etapach:

 • etap I - klasy 1 - 3 - edukacja wczesnoszkolna;
 • etap II - klasy 4 - 8 - nauczanie przedmiotowe.
 1. Po ukończeniu klasy szóstej uczniowie kontynuują naukę w szkole ponadpodstawowej.
 2. Szkoła może tworzyć oddziały integracyjne.
 3. Szkoła podstawowa stanowi podstawę kształcenia w systemie oświaty. Umożliwia zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji określonych w podstawach programowych.
 4. Szkoła używa pieczęci urzędowych:
 • pieczęci podłużnej o treści: "SZKOŁA PODSTAWOWA nr 7 im. Janusza Korczaka 66-200 Świebodzin ul. Zachodniej 74a tel/fax. 68 4750981 NIP 927-17-33-280;
 • pieczęci okrągłej, dużej i małej z napisem "SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 im. Janusza Korczaka w Świebodzinie ", w środku znajduje się Godło Państwa.
 1. Na budynku szkoły znajduje się tablica z napisem "Szkoła Podstawowa nr 7 im. Janusza Korczaka w Świebodzinie".
 2. Obwód szkoły ulice w Świebodzinie, wsie i przysiółki wymienione w Uchwale nr XXVIII/421/2017 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego na terenie Gminy Świebodzin.
 3. Za całość pracy szkoły odpowiada dyrektor szkoły.
 4. Środki finansowe na działalność szkoła uzyskuje z budżetu państwa, gminy, rodziców.
 5. Obsługa finansowo-księgowa i kadrowa szkoły znajduje się w Urzędzie Miejskim w Świebodzinie ul. Rynkowa 2.
 6. Szczegółowe wymagania wobec Szkół określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie wymagań wobec szkół i placówek.

 

 


Rozdział 2

 • 4

Cele i zadania szkoły

 

 1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są:

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 3 Ustawy – Prawo oświatowe;

2) dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się:

 1. a) zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, o których mowa w pkt 1,
 2. b) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania;

3) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;

5) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

6) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów.

1a. Formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są także: nauka religii/etyki, zajęcia związane z podtrzymywaniem poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, a w szczególności nauka języka oraz własnej historii i kultury. Zajęcia edukacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 2, organizuje dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego szkołę i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców.

 1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz programu wychowawczo-profilaktycznego, o którym mowa w odrębnych przepisach, z uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju ucznia, zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia, a w szczególności:
 • udziela pomocy psychologicznej i pedagogicznej;
 • zapewnia możliwość nauki religii oraz etyki;
 • sprawuje opiekę nad uczniami podczas zajęć na terenie szkoły i poza nim;
 • zapewnia opiekę i pomoc uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych jest potrzebna pomoc i wsparcie, w tym pomoc materialna;
 • umożliwia rozwijanie umiejętności i zainteresowań ucznia poprzez organizowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych;
 • upowszechnia wśród uczniów wiedzę o bezpieczeństwie oraz kształtuje właściwe postawy wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych;
 • promuje zdrowy tryb życia;
 • zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania;
 • przyjmuje uczniów zamieszkałych w swoim obwodzie, a w miarę wolnych miejsc również uczniów zamieszkałych poza obwodem;
 • zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;
 • realizuje podstawę programową ustaloną dla Szkoły Podstawowej;
 • zapewnia uczniom pomoc psychologiczno – pedagogiczną zgodnie z przepisami w tym zakresie;
 • umożliwia uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, a w szczególności wpajanie zasad poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultur Europy i Świata;
 • zapewniania uczniom możliwości korzystania na terenie szkoły z Internetu oraz instalowania aktualnego oprogramowania zabezpieczającego przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju psychicznego czy też moralnego uczniów - w szczególności treści pornograficznych, eksponujących przemoc, naruszających normy obyczajowe, propagujących nienawiść i dyskryminację;
 • kształtuje u uczniów postawy prospołeczne, w tym poprzez możliwość udziału w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjające aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym;
 • kształtuje u uczniów postawy przedsiębiorczości i kreatywności sprzyjające aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym, w tym poprzez stosowanie w procesie kształcenia innowacyjnych rozwiązań programowych, organizacyjnych lub metodycznych.
  1. Szkoła organizuje bezpłatną i dobrowolną pomoc uczniom zdolnym, mającym problemy w nauce, niepełnosprawnym, niedostosowanym społecznie i zagrożonym niedostosowaniem społecznym, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami poprzez:
 • organizowanie zajęć pozalekcyjnych;
 • współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w formie organizowania:
 1. klas terapeutycznych,
 2. zajęć rozwijających uzdolnienia,
 3. zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym, warsztatów,
 4. porad i konsultacji,
 5. zajęć rozwijających umiejętność uczenia się,
 6. zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu,
 7. zindywidualizowanej ścieżki kształcenia;
 • współpracę z pedagogiem szkolnym;
 • umożliwienie indywidualnego toku nauczania.
  1. Szkoła współdziała z rodzicami ucznia w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych, poprzez udzielanie porad, przeprowadzanie konsultacji, organizowanie warsztatów i szkoleń.
  2. W szkole funkcjonuje zespół nauczycieli, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania, oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora szkoły, na wniosek zespołu.

5a. Dyrektor szkoły, na wniosek przewodniczącego zespołu, może wyznaczyć do realizacji określonego zadania lub zadań zespołu innych nauczycieli, specjalistów i pracowników odpowiednio szkoły. W pracach zespołu mogą brać udział również osoby niebędące pracownikami tej szkoły.

 1. Szkoła umożliwia uczniom korzystanie z:
 • pomieszczeń do nauki wraz z niezbędnym wyposażeniem;
 • biblioteki;
 • świetlicy;
 • zespołu urządzeń sportowych i rekreacyjnych.

 

 • 5

ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

 

 1. Szkoła organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest zadaniem dyrektora.
 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców oraz nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Jest udzielana w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.
 3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w szkole, w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły oraz w środowisku społecznym. Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole, wynikających w szczególności:

1) z niepełnosprawności;

2) z niedostosowania społecznego;

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

4) ze szczególnych uzdolnień;

5) ze specyficznych trudności w uczeniu się;

6) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;

7) z choroby przewlekłej;

8) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

9) z niepowodzeń edukacyjnych;

10) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;

11) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą;

12) z zaburzeń zachowania i emocji.

 

 • 5a

Organizacja współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom

 

 1. Szkoła udziela uczniom i rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej przy współudziale poradni:

1) na wniosek rodziców kieruje na badania psychologiczne i pedagogiczne uczniów:

 1. z trudnościami dydaktycznymi i wychowawczymi,
 2. przejawiającymi szczególne talenty i uzdolnienia,
 • wypełnia zalecenia zawarte w opiniach psychologicznych i pedagogicznych;
 • indywidualizuje pracę, ocenianie i wymagania wobec dzieci z dysleksją;
 • na podstawie orzeczeń poradni dyrektor, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, może zezwolić na indywidualny program lub tok nauki oraz na nauczanie indywidualne – w miarę posiadanych środków finansowych;
 • nauczyciele, rodzice i uczniowie mogą korzystać z porad psychologów i pedagogów, uczestniczyć w zajęciach warsztatowych, terapeutycznych i reedukacyjnych organizowanych na terenie poradni.
 1. Szkoła wspomaga rodzinę w miarę możliwości w sytuacjach trudnych i kryzysowych korzystając z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej:
 • zgłasza rodziny wymagające pomocy finansowej i dożywiania dzieci,
 • zwraca się z prośbą o pomoc psychoprofilaktyczną dla rodzin,
 • sygnalizuje konieczność interwencji w sytuacjach kryzysowych,
 • informuje o trudnościach, z którymi borykają się rodziny zastępcze.
 1. W sytuacjach, w których uczniowie lub ich rodziny wchodzą w konflikty z prawem Szkoła nawiązuje współpracę z:
 • inspektorem ds. nieletnich;
 • kuratorem sądowym;
 • Policyjną Izbą Dziecka;
 • Pogotowiem Opiekuńczym;
 • Schroniskami Młodzieżowymi, Szkolnymi Ośrodkami Wychowawczymi, Zakładami Poprawczymi;
 • innymi instytucjami i placówkami w zależności od sytuacji.

 

 • 6

Pomoc materialna

 

 1. Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa lub budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego.
 2. Pomoc materialna udzielana jest uczniom, aby zmniejszyć różnice w dostępie do edukacji, umożliwić pokonywanie barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia oraz aby wspierać edukację zdolnych uczniów.
 3. Pomoc materialna ma charakter socjalny (stypendium szkolne, zasiłek szkolny) lub motywacyjny (stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe).
 4. Uczeń może otrzymywać jednocześnie pomoc materialną o charakterze socjalnym jak i motywacyjnym.
 5. Stypendium szkolne otrzymuje uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo wychowawczych, alkoholizm, narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna.
 6. Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:

1)  całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;

2)  pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym- zakup podręczników.

 1. Stypendium szkolne może być także udzielone w formie świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielanie stypendium w formach, o których mowa w ust. 6 nie jest możliwe.
 2. Stypendium szkolne może być udzielone w kilku formach jednocześnie.
 3. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może przekroczyć kwoty o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej.
 4. Stypendium szkolne przyznawane jest na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy.
 5. Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych z zastrzeżeniem art. 90 d ust. 13 ustawy o systemie oświaty.
 6. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi, który znajduje się w przejściowo trudnej sytuacji materialnej z powodu wystąpienia zdarzenia losowego.
 7. Zasiłek, o którym mowa w ust. 12 może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy do roku.
 8. Wysokość zasiłku nie może przekroczyć kwoty, o której mowa w art. 90 e. ust. 3 ustawy o systemie oświaty.
 9. O zasiłek uczeń może ubiegać się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego, uzasadniającego przyznanie zasiłku.
 10. Rada gminy uchwala regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy, kierując się celami pomocy materialnej o charakterze socjalnym, w którym określa się w szczególności:

1)  Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego, w zależności od sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin oraz innych okoliczności, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu;

2)  Formy, w jakich udziela się stypendium szkolnego w zależności od potrzeb uczniów zamieszkałych na terenie gminy;

3)  Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego;

4)  Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego w zależności od zdarzenia losowego.

 1. Rada gminy może upoważnić kierownika ośrodka pomocy społecznej do prowadzenia postępowania w sprawie przyznawania świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

 

 • 7

Organizacja indywidualnego toku kształcenia

 

 1. W celu umożliwienia uczniowi rozwijania szczególnych uzdolnień, zainteresowań dyrektor szkoły może zezwolić uczniowi na indywidualny program lub tok nauki.
 2. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1 może być udzielone po upływie co najmniej jednego roku, a w uzasadnionych przypadkach jednego okresu nauki ucznia w szkole.
 3. Z wnioskiem o zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki mogą wystąpić:

1) rodzice ucznia;

2) wychowawca oddziału lub inny nauczyciel uczący zainteresowanego ucznia (za zgodą rodziców).

 1. Wniosek składa się za pośrednictwem wychowawcy lub innego nauczyciela uczącego ucznia.
 2. Wychowawca oddziału lub inny nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 przekazuje wniosek dyrektorowi szkoły dołączając swoją opinię o predyspozycjach, potrzebach i możliwościach ucznia. Opinia powinna zawierać także informacje o osiągnięciach ucznia.
 3. Do wniosku o zezwolenie na indywidualny program nauki powinien być dołączony projekt programu, który ma realizować uczeń.
 4. Dyrektor szkoły po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 6 jest zobowiązany zasięgnąć opinii rady pedagogicznej oraz poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 5. Zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki nie udziela się:

1) w przypadku negatywnej opinii rady pedagogicznej lub poradni psychologiczno-pedagogicznej;

2) jeżeli indywidualny program, który ma być realizowany przez ucznia, nie sprzyja ukończeniu szkoły w skróconym czasie.

 1. Odmowa udzielenia zezwolenia następuje w drodze decyzji.
 2. Zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki udziela się na czas nie krótszy niż jeden rok szkolny.
 3. Zezwolenie na indywidualny tok lub program nauki wygasa w przypadku:

1) uzyskania przez ucznia oceny dostatecznej lub niższej z egzaminu klasyfikacyjnego;

2) złożenie przez ucznia lub jego rodziców oświadczenia o rezygnacji z indywidualnego programu lub toku nauki.

 1. Uczniowi, któremu zezwolono na indywidualny program lub tok nauki, dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną wyznacza nauczyciela opiekuna i ustala zakres jego obowiązków a w szczególności tygodniową liczbę godzin konsultacji – nie niższą niż godzinę tygodniowo i nie przekraczającą 5 godzin miesięcznie.
 2. Decyzję w sprawie indywidualnego programu lub toku nauki należy każdorazowo odnotować w arkuszu ocen.

 

 • 7a

Organizacja wolontariatu

 

 1. W Szkole może być prowadzona za zgodą rodziców działalność dydaktyczno-wychowawcza i opiekuńcza na zasadach wolontariatu pod nadzorem merytorycznym i metodycznym Dyrektora szkoły.
 2. Cele i sposoby działania:

1) zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu, zaangażowanie ludzi młodych do czynnej, dobrowolnej i bezinteresownej pomocy innym;

2) rozwijanie postawy życzliwości, zaangażowania, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych;

3) działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej oraz życia społecznego i środowiska naturalnego;

4) wypracowanie systemu włączania młodzieży do bezinteresownych działań, wykorzystanie ich umiejętności i zapału w pracach na rzecz szkoły oraz środowisk oczekujących pomocy;

5) wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej;

6) promocja idei wolontariatu w szkole.

 1. Za zgodą rodziców oraz Dyrektora szkoły opiekę nad uczniami podczas zajęć edukacyjnych może sprawować wolontariusz.
 2. Zajęcia pozalekcyjnych mogą być prowadzone przez instytucje do tego uprawnione na zasadach wolontariatu lub odpłatnie po uzyskaniu zgody rodziców i Dyrektora szkoły.
 3. Wolontariusze powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje i spełniać wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanych świadczeń, jeżeli obowiązek posiadania takich kwalifikacji i spełniania stosownych wymagań wynika z odrębnych przepisów.

 

 • 7b

Organizacja współdziałania szkoły ze stowarzyszeniami lub innymi organizacjami w zakresie działalności innowacyjnej

 

 1. W Szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły.
 2. Zgodę na działalność stowarzyszeń i organizacji wyraża Dyrektor Szkoły, po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.
 3. Przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, mogą brać udział z głosem doradczym w zebraniach Rady Pedagogicznej.
 4. Szkoła i Stowarzyszenie czerpią obopólne korzyści ze swojej działalności.
 5. Stowarzyszenie ma prawo do darmowego korzystania z pomieszczeń i zasobów szkoły w miarę możliwości.
 6. Stowarzyszenie ma pełne suwerenne prawo wypowiadać się w kluczowych sprawach wewnętrznych szkoły.

 

Rozdział 3

 • 8

Organa szkoły

 

Organami szkoły są:

 • Dyrektor Szkoły;
 • Rada Pedagogiczna;
 • Samorząd Uczniowski;
 • Rada Rodziców.
 • 9

Dyrektor szkoły

 

 1. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami.
 2. W wykonywaniu swoich zadań dyrektor szkoły współpracuje z radą rodziców, radą pedagogiczną, rodzicami i samorządem uczniowskim.
 3. Dyrektor decyduje w szczególności w sprawach:
 • zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły;
 • przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły;
 • występowania z wnioskami o przyznanie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły.
 1. Dyrektor szkoły w szczególności:
 • kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz;
 • sprawuje nadzór pedagogiczny;
 • sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
 • realizuje uchwały rady rodziców oraz rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji;
 • dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez radę rodziców i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły;
 • wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;
 • odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminów przeprowadzanych w szkole;
 • przygotowuje arkusz organizacyjny pracy szkoły;
 • stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń, a także innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły;
 • ustala grafik dyżurów nauczycieli oraz zasady zastępstw w przypadku nieobecności nauczyciela;
 • odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia;
 • Dyrektor szkoły w terminie 30 dni od dnia otrzymania zaleceń (wydanych przez wizytatora) jest obowiązany powiadomić:
 1. a) organ sprawujący nadzór pedagogiczny o sposobie realizacji zaleceń,
 2. b) organ prowadzący szkołę o otrzymanych zaleceniach oraz o sposobie ich realizacji;

13) współpracuje z pielęgniarką albo higienistką szkolną, lekarzem i lekarzem dentystą, sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą, w tym udostępnia imię, nazwisko i numer PESEL ucznia celem właściwej realizacji tej opieki.

4a. W szkole, która liczy co najmniej 12 oddziałów tworzy się stanowisko wicedyrektora. Dyrektor szkoły z a zgodą organu prowadzącego szkołę może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.

 1. Podczas nieobecności dyrektora szkoły zastępuje go wicedyrektor.
 2. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:
 • zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły;
 • przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły;
 • występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady szkoły lub w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły.
 1. Dyrektor szkoły odpowiedzialny jest w szczególności za:
 • dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły;
 • realizację zadań zgodnie z uchwałami rady pedagogicznej i rady szkoły, podjętymi w ramach ich kompetencji stanowiących, oraz zarządzeniami organów nadzorujących szkołę;
 • tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów i wychowanków;
 • zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym;
 • zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych;
 • zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę.

 

 • 10

Rada pedagogiczna

 

 1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
 2. W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor szkoły i wszyscy zatrudnieni w niej nauczyciele.
 3. W zebraniach rady pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.
 4. Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.
 5. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły.
 6. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie (półroczu) w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb.
 7. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
 8. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.
 9. Rada pedagogiczna posiada regulamin swojej działalności.
 10. Dyrektor szkoły przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.
 11. Kompetencje stanowiące rady pedagogicznej obejmują w szczególności:
 • zatwierdzanie planów pracy szkoły po zaopiniowaniu przez radę rodziców;
 • podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
 • podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole po zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców;
 • ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły;
 • podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów, nie dotyczy ucznia objętego obowiązkiem szkolnym;
 • przygotowanie projektu statutu szkoły i jego zmian oraz przedstawianie ich do uchwalenia radzie rodziców szkoły;
 • ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły.
 1. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
 • organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych;
 • projekt planu finansowego szkoły składany przez Dyrektora;
 • wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
 • propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 

 • 11

Samorząd uczniowski

 

 1. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły wybierani na zasadach określonych w regulaminie.
 2. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
 3. Samorząd posiada regulamin, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
 4. Samorząd może przedstawiać radzie rodziców, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
 • prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;
 • prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
 • prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
 • prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;
 • prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem;
 • prawo wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna samorządu.
 1. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły może podejmować działania z zakresu wolontariatu.
 2. Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu.

 

 • 12

Rada rodziców

 

 1. W szkole działa rada rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów.
 2. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności.
 3. Do kompetencji rady rodziców należy:
 • uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną Programu wychowawczo-profilaktycznego obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli, dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców;
 • opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły;
 • opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły organom sprawującym nadzór pedagogiczny;
 • wnioskowanie u dyrektora szkoły o zajęcia dodatkowe;
 • organizowanie zajęć mających na celu gromadzenie środków pieniężnych na rzecz szkoły;
 • wyrażanie opinii o pracy nauczycieli.

 

 • 13

Zasady współpracy między organami szkoły oraz sposób rozstrzygania sporów między nimi

 

 1. Organa szkoły współpracują z sobą w celu prawidłowego wykonywania udzielonych im kompetencji oraz stworzenia prawidłowych warunków do funkcjonowania szkoły oraz nauki uczniów, przepływu informacji i podejmowania decyzji. W tym celu organa szkoły:
 • spotykają się trzy - pięć razy w roku,
 • przekazują sobie plany działania na dany rok szkolny celem umożliwienia włączenia się do jego realizacji.
 1. Prawomocnie podjęte decyzje organów podawane są do publicznej wiadomości poprzez ich wywieszenie na tablicy ogłoszeń.
 2. W pracy organów mogą, na ich zaproszenie, uczestniczyć przedstawiciele innych organów, pod warunkiem, że zebranie jest tajne.
 3. Do rozstrzygania sporów między organami szkoły powołuje się komisję.
 4. W skład komisji wchodzi po jednym przedstawicielu każdego organu, a gdy w sporze uczestniczy dyrektor szkoły, również przedstawiciel organu założycielskiego.
 5. Czas pracy komisji określa się na maksymalnie 14 dni.
 6. W przypadku braku rozstrzygnięcia sprawa zostaje przekazana do organu sprawującego nadzór nad szkołą.
 7. Decyzje komisji są wiążące dla stron sporu, jeżeli w pracach komisji uczestniczyło co najmniej 2/3 członków.
 8. W zależności od rodzaju stron wchodzących w spór/konflikt przewiduje się następujące zasady postępowania:

1) konflikt dyrektor - rada pedagogiczna:

 1. a) spory pomiędzy dyrektorem, a rada pedagogiczną rozstrzygane są na zebraniach rady pedagogicznej,
 2. b) w przypadku dużej rangi konfliktu i trudności w rozwiązaniu sporu wewnątrz szkoły można zwrócić się o pomoc w rozstrzygnięciu do „mediatora”;

2) konflikt dyrektor – rada rodziców:

 1. a) spory pomiędzy dyrektorem, a radą rodziców rozstrzygane są na zebraniach zarządu rady rodziców z udziałem dyrektora,
 2. b) w przypadku niezadowalającego rozstrzygnięcia sporu jedna ze stron może zwrócić się o pomoc w rozwiązaniu do organu prowadzącego;

3) konflikt dyrektor - samorząd uczniowski:

 1. a) spory pomiędzy dyrektorem, a samorządem uczniowskim rozstrzygane są między wybranymi przez samorząd uczniowski przedstawicielami samorządu uczniowskiego a dyrektorem szkoły w obecności opiekuna samorządu uczniowskiego;

4) konflikt rada pedagogiczna - samorząd uczniowski:

 1. a) spory pomiędzy radą pedagogiczną, a samorządem uczniowskim rozstrzygane są na wspólnym zebraniu z udziałem wybranych przez radę pedagogiczną nauczycieli, przedstawicieli samorządu uczniowskiego oraz dyrektora.

 

Rozdział 4

 • 14

Organizacja szkoły

 

 1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział
 2. Dopuszcza się organizację nauczania w klasach łączonych w szczególnie trudnych warunkach demograficznych.
 3. Godzina lekcyjna trwa 45 minut i może być wydłużona do 60 minut przy zachowaniu ogólnego tygodniowego czasu zajęć.
 4. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I–III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.
 5. Na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z języków obcych nowożytnych w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów, zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej, międzyoddziałowej liczącej nie więcej niż 24 uczniów; przy podziale na grupy uwzględnia się stopień zaawansowania znajomości języka obcego nowożytnego. Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone w grupie liczącej nie więcej niż 26 uczniów.
 6. Zajęcia edukacyjne w oddziałach klas I- III są prowadzone w oddziałach liczących nie więcej niż 25 uczniów.
 7. W przypadku przyjęcia z urzędu ucznia zamieszkałego w obwodzie szkoły do oddziału klas I- III, dyrektor szkoły po poinformowaniu rady oddziałowej dzieli dany oddział, jeżeli liczba uczniów jest zwiększona ponad liczbę 25.
 8. Na wniosek rady oddziałowej oraz po uzyskaniu zgody organu prowadzącego dyrektor szkoły może odstąpić od podziału, o którym mowa w ust. 7, zwiększając liczbę uczniów w oddziale ponad liczbę określoną w ust. 6.
 9. Liczba uczniów w oddziale klas I- III może być zwiększona nie więcej niż o 2 uczniów.
 10. Jeżeli liczba uczniów w oddziale klas I- III zostanie zwiększona, w szkole zatrudnia się asystenta nauczyciela, który wspiera nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w tym oddziale.
 11. Oddział ze zwiększoną liczbą uczniów może funkcjonować w ciągu całego etapu edukacyjnego.
 • 15

Szczegółowa organizacja zajęć

 

 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły sporządzony przez dyrektora szkoły, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, w terminie do 21 kwietnia każdego roku.
 2. Arkusz organizacji szkoły zatwierdzany jest przez organ prowadzący szkołę do 29 maja danego roku.
 3. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności:

1) liczbę oddziałów poszczególnych klas;

2) liczbę uczniów w poszczególnych oddziałach;

3) dla poszczególnych oddziałów:

 1. a) tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w tym godzin zajęć prowadzonych w grupach,
 2. b) tygodniowy wymiar godzin zajęć: religii, etyki, wychowania do życia w rodzinie,
 3. c) tygodniowy wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych,
 4. d) wymiar godzin zajęć z zakresu doradztwa zawodowego,
 5. e) wymiar i przeznaczenie godzin, które organ prowadzący szkołę może dodatkowo przyznać w danym roku szkolnym na realizację zajęć edukacyjnych, w szczególności dodatkowych zajęć edukacyjnych lub na zwiększenie liczby godzin wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
 6. f) tygodniowy wymiar i przeznaczenie godzin do dyspozycji dyrektora szkoły;

4) liczbę pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze;

5) liczbę nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, wraz z informacją o ich stopniu awansu zawodowego i kwalifikacjach oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli;

6) liczbę pracowników administracji i obsługi, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, oraz etatów przeliczeniowych;

7) ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę, w tym liczbę godzin zajęć edukacyjnych i opiekuńczych, zajęć rewalidacyjnych, zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych zajęć wspomagających proces kształcenia, realizowanych w szczególności przez pedagoga, psychologa, logopedę i innych nauczycieli;

8) liczbę godzin zajęć świetlicowych;

9) liczbę godzin pracy biblioteki szkolnej.

 1. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć, określający organizację obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.
 2. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego.

 

 • 16

Wewnątrzszkolne Ocenianie

 

Szkoła posiada wewnątrzszkolny system oceniania uczniów. Zmiana WSO wymaga uchwały rady pedagogicznej.

 

 • 17

Ocenianie

 

 1. Ocenianie uczniów ma na celu:

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;

2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak dalej powinien się uczyć;

3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

4) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz szczególnych uzdolnieniach ucznia;

5) umożliwianie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej;

6) wdrażanie ucznia do systematycznej pracy;

7) kształtowanie u ucznia umiejętności wyboru wartości pożądanych społecznie i kierowanie się nimi we własnym działaniu;

8) (uchylony)

9) (uchylony)

10) (uchylony)

11) (uchylony)

 1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia i jego zachowanie
 2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:

1) wymagań określonych w postawie programowej kształcenia ogólnego lub wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania;

2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.

Ocenia się również aktywność ucznia na zajęciach oraz przygotowanie do zajęć.

 1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli oraz uczniów danego oddziału klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie szkoły.
 2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych, ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć dla mniejszości narodowej;

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;

3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć dla mniejszości narodowej, a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;

5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć dla mniejszości narodowej oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

6) ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.

 

 • 18

Informowanie rodziców na początku roku

 

 1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o:

1)  wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (półrocznych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;

2)  sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

3)  warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (półrocznej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

 1. Zbiór wymagań edukacyjnych jest udostępniany przez nauczycieli przedmiotów na comiesięcznych dyżurach.
 2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 3. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.
 4. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.
 5. Na wniosek ucznia lub jego rodziców, sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi i jego rodzicom.
 6. Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych informacji w zakresie nauczania, wychowania oraz opieki, dotyczących ich dzieci, nie mogą być pobierane od rodziców opłaty, bez względu na postać i sposób przekazywania tych informacji.

 

 • 19

Dostosowanie wymagań edukacyjnych oraz zwolnienia z zajęć

 

 1. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
 2. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.
 3. Wymagania edukacyjne dostosowuje się do przypadku ucznia:

1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym;

2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania -na podstawie tego orzeczenia;

3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistyczne, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii;

4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii, który objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów;

5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej opinii.

 1. Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu III oddziału klasy szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły podstawowej.
 2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
 3. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
 4. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z wykonywanych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
 5. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego nowożytnego.
 6. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 8, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
 7. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego
  w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

 

 • 20

Uzasadnianie oceny i wgląd do prac

 

 1. Uczeń w trakcie nauki otrzymuje oceny:

1) bieżące;

2) klasyfikacyjne:

 1. a) śródroczne i roczne,
 2. b) końcowe.
 3. (uchylony)
 4. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne (bez kartkówek) nauczyciel ma obowiązek przechowywać cały rok szkolny. Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel powinien uzasadnić ustaloną ocenę.
 5. Uzasadniając ocenę nauczyciel ma obowiązek:

1) odwoływać się do wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych rocznych i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych, w przypadku oceny zachowania – do kryteriów ocen zachowania;

2) przekazywać uczniowi informację o tym, co zrobił dobrze, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia;

3) wskazać uczniowi jak powinien się dalej uczyć.

 

 • 21

Kontrakt z uczniami

 

 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości.
 2. Każdy uczeń powinien w ciągu półrocza otrzymać minimum 3 oceny z prac kontrolnych.
 3. Prace klasowe, krótkie sprawdziany i odpowiedzi ustne są obowiązkowe.
 4. Jeżeli uczeń opuścił pracę klasową z przyczyn losowych, to musi zaliczyć ją w ciągu 2 tygodni od dnia powrotu do szkoły. Niezaliczenie pracy klasowej jest równoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej.
 5. Uczeń może poprawić ocenę ndst z pracy klasowej w ciągu 2 tygodni od dnia oddania sprawdzonych prac (z wyjątkiem dwugodzinnych prac klasowych z j. polskiego). Powinien ją poprawić poza swoimi lekcjami.
 6. Przy pisaniu prac w drugim terminie (nieobecność z przyczyn losowych) kryteria ocen nie ulegają zmianie.
 7. Krótkie niezapowiedziane sprawdziany mogą obejmować materiał z ostatnich 3 lekcji.
 8. Nie ma możliwości poprawiania ocen na 2 tygodnie przed klasyfikacją.
 9. Nie ocenia się uczniów do 3 dni po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności w szkole.
 10. Każdy uczeń ma prawo do zaliczenia mu dodatkowych ocen za wykonane prace nadobowiązkowe zlecone przez nauczyciela.

 

 • 22

Zasady funkcjonowania Wewnątrzszkolnego Oceniania

 

 1. Rok szkolny podzielony jest na 2 półrocza.
 2. Klasyfikowanie śródroczne przeprowadzane jest 2 razy w ciągu roku szkolnego w miesiącach styczniu i czerwcu.
 3. Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych klasach I – III jest oceną opisową i uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.
 4. Ocena z religii jest wyrażona w stopniach w skali od 1 do 6 (ndst, dop., dst, db, bdb, cel).
 5. Roczna ocena z języka obcego nowożytnego w klasach I - III jest oceną opisową i uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.
 6. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.
 7. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.
 8. O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.
 9. O ukończeniu szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.
 10. W klasach IV – VIII:

1)  ocena klasyfikacyjna roczna wyrażona jest w stopniach, w skali 1 – 6 (1 – niedostateczny; 2-dopuszczający; 3 – dostateczny; 4 – dobry; 5 – bardzo dobry; 6 – celujący);

2)  ocena klasyfikacyjna śródroczna wyrażona jest w stopniach, w skali 1 – 6 (1 – niedostateczny; 2-dopuszczający; 3 – dostateczny; 4 – dobry; 5 – bardzo dobry; 6 – celujący);

3)  ocena bieżąca wyrażona jest w stopniach, w skali 1 – 6 (1 – niedostateczny; 2 - dopuszczający; 3 – dostateczny; 4 – dobry; 5 – bardzo dobry; 6 – celujący). Przy ocenie bieżącej dopuszcza się stawianie znaków „+”, „-„. W dziennikach lekcyjnych dopuszcza się również stosowanie znaków specjalnych: „ .”; „+”; „-„ dla oznaczenia różnych sytuacji związanych z procesem edukacji ucznia, (np. brak zadania domowego, aktywność na lekcji) pod warunkiem ich opisania w PSO i na stronie z ocenami w dzienniku lekcyjnym;

4)  ocenę klasyfikacyjną śródroczną i roczną buduje się na podstawie oceniania bieżącego poprzez analizę i interpretację ocen bieżących zapisanych w dzienniku lekcyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości uczniów oraz zaleceń poradni psychologiczno – pedagogicznej;

5)  ocenę celującą może otrzymać uczeń, który:

 1. a) opanował w całości materiał przewidziany podstawą programową kształcenia ogólnego w klasach IV – VIII,
 2. b) rozwiązuje problemy w sposób twórczy, samodzielnie rozwija własne uzdolnienia lub korzysta z nowości technologii informacyjnej, potrafi kojarzyć i łączyć wiadomości z różnych dziedzin wiedzy, korzysta z wielu sposobów pracy;

6)  świadectwo z wyróżnieniem w klasach IV – VIII otrzymuje uczeń, który ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych oraz religii/etyki uzyskał średnią co najmniej 4,75 i ma co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania

 1. Na 4 tygodnie przed zebraniem rady klasyfikacyjnej i końcowej poszczególni nauczyciele informują uczniów o przewidywanych dla nich ocenach śródrocznych, rocznych i końcowych. W tym samym terminie, na obowiązkowych zebraniach, wychowawca informuje rodziców o spodziewanych ocenach ucznia. Wychowawcy klas IV – VIII są zobowiązani 2 razy w roku szkolnym (grudzień/styczeń i maj/czerwiec) przygotować dla wszystkich rodziców kartki z propozycjami ocen półrocznych i końcowych i wręczyć je na obowiązkowych zebraniach. W przypadku nieodebrania kartki z propozycjami ocen półrocznych i końcowych wychowawcy postępują zgodnie z procedurą kontaktów nauczycieli i wychowawców z rodzicami. W przypadku niemożliwości dostarczenia kartki z propozycjami ocen rodzicowi, wychowawcy przekazują je dyrekcji szkoły.
 2. Dla bieżącego informowania uczniów i rodziców, podsumowania osiągnięć ucznia i klasy oraz doskonalenia pracy nauczyciela, nauczyciele gromadzą informacje bieżące dotyczące:

1)  wyników sprawdzania osiągnięć uczniów poszczególnymi, wskazanymi na początku roku szkolnego metodami, poprzez adnotacje na opisanej stronie w dzienniku lekcyjnym;

2)  w klasach I – III nauczyciele gromadzą w specjalnych teczkach prace uczniów, a swoje spostrzeżenia notują w dzienniku do kształcenia zintegrowanego, stosując punkty od 1 do 6 według ustalonych kryteriów. W stosunku do ucznia nauczyciel udziela ocen werbalnych, np. pochwał gratulacji, komentarzy itp. Może stosować również inne formy ocen jak: poprzez gest, mimikę, puzzle lub inne znaczki, itp.

 1. Podsumowanie śródroczne i roczne osiągnięć ucznia i klasy jest możliwe dzięki prowadzeniu dokumentacji (opisanej w pkt. n) i polega na:

1)  analizie opisanej strony dziennika lekcyjnego dokonanej przez nauczyciela przedmiotu (w klasach IV – VIII);

2)  analizie zdobytych przez dzieci punktów w dzienniku lekcyjnym oraz analizie prac dzieci. (w klasach I-III).

 1. Ustala się następujące terminy informowania uczniów o pracach klasowych i sprawdzianach:

1)  nauczyciel jest zobowiązany poinformować uczniów o planowanej pracy klasowej lub godzinnym sprawdzianie nie później niż na 7 dni przed jego pisaniem, dokonując jednocześnie adnotacji w dzienniku lekcyjnym;

2)  na sprawdzenie, ocenę oraz omówienie w klasie prac klasowych i sprawdzianów nauczyciel ma najwyżej 2 tygodnie od momentu napisania lub oddania pracy przez ucznia; w przypadku choroby nauczyciela termin ten może ulec zmianie;

3)  uczeń w ciągu tygodnia może mieć najwyżej 3 prace klasowe lub godzinne sprawdziany, ale tylko 1 w ciągu jednego dnia zajęć;

4)  ilość odpowiedzi i kartkówek z 3 ostatnich lekcji (do 15 min.) jest nieograniczona i niezapowiedziana;

5)  pozostałe zasady określone są w KONTRAKCIE i Przedmiotowych Systemach Oceniania.

 1. Dla klas IV przeprowadza się diagnozę wstępną osiągnięć dydaktycznych uczniów, która stanowi podstawę do ustalenia poziomów wymagań programowych dla poszczególnych klas.
 2. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z wyjątkiem następujących sytuacji:

1) (uchylony)

2) uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

 1. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną końcową ocenę klasyfikacyjną.
 2. W trakcie pracy dydaktycznej nauczyciele gromadzą informacje na temat funkcjonowania WO w zakresie ich praktyki pedagogicznej.
 3. Po zakończeniu półrocza, na zebraniu szkoleniowej rady pedagogicznej, na podstawie zgromadzonych informacji, nauczyciele dokonują oceny funkcjonowania WO i formułują wnioski dotyczące ewentualnych zmian.
 4. Rada pedagogiczna dokonuje zmian w WO, biorąc pod uwagę wnioski uczniów i rodziców.
 5. Wszelkie zmiany w WO konsultowane są z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.

 

 • 23

Ocena zachowania

 

 1. W klasach I – III ocena zachowania jest oceną opisową. Nauczyciele swoje obserwacje notują w dzienniku lekcyjnym, stosując następujące oznaczenia: A-wzorowo; B-bardzo dobrze; C-dobrze; D-niezadowalająco, wymaga znacznej poprawy, oparte na obszarach rozwoju społeczno-emocjonalnego; stosunek do obowiązków szkolnych, kultura osobista, uspołecznienie.
 2. W klasach IV – VIII obowiązuje następująca skala ocen: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne.
 3. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na:

1)  oceny z zajęć edukacyjnych;

2)  promocję do klasy programowo wyższej (z zastrzeżeniem pkt.5)

 1. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 2. (uchylony)
 3. Informacje na temat zachowania uczniów zbiera przez cały rok szkolny wychowawca klasy, który przy ocenie okresowej powinien uwzględnić uwagi pozostałych nauczycieli i pracowników szkoły.

 

 • 24

Procedura podwyższenia przewidywanej oceny rocznej z zajęć edukacyjnych i zachowania

 

 1. Uczeń, który otrzymał informację o przewidywanych dla niego rocznych ocenach z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz przewidywanej rocznej ocenie zachowania i chciałby uzyskać wyższe oceny niż przewidywane, może zgłosić wniosek w tej sprawie do nauczyciela zajęć edukacyjnych lub wychowawcy w terminie 5 dni od otrzymania informacji.
 2. Nauczyciel zajęć edukacyjnych, których dotyczy wniosek ucznia lub rodzica, ustala termin poprawy oraz formę zadań związanych z programowym materiałem realizowanym w roku na daną ocenę, o którą ubiega się uczeń. W poprawie na wniosek ucznia może uczestniczyć wychowawca i rodzic ucznia.
 3. Sprawdzenie wiedzy i umiejętności ucznia przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
 4. Z przeprowadzonych czynności sprawdzających sporządza się protokół (oddzielny dla każdych zajęć edukacyjnych), który zwiera:

1) imiona i nazwiska nauczycieli, korzy przeprowadzili czynności sprawdzające;

2) termin tych czynności;

3) zadania sprawdzające;

4) wynik czynności sprawdzających oraz ustaloną ocenę;

5) podpisy nauczycieli, którzy przeprowadzili czynności sprawdzające.

5 Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 1. Warunkiem uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikowania z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych jest spełnienie wymagań edukacyjnych podczas poprawy w zakresie danej klasy i na ocenę, o którą ubiega się uczeń.
 2. Jeśli uczeń nie spełni wymagań, otrzymuje roczną ocenę klasyfikowania, która nie może być niższa niż ocena przewidywana.
 3. Poprawa, odniesieniu do zajęć wychowania fizycznego i zajęć komputerowych, powinna mieć formę zadań praktycznych, a w odniesieniu do pozostałych zajęć edukacyjnych może mieć formę pisemną, ustną, a także zadań praktycznych.
 4. W przypadku wniosku ucznia o podwyższenie rocznej oceny z zachowania wychowawca wspólnie z co najmniej dwoma nauczycielami uczącymi w tej klasie oraz przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego lub jego zastępcą, w obecności zainteresowanego ucznia, ponownie ustalają ocenę zachowania. Przy ustalaniu należy wziąć pod uwagę argumenty ucznia lub jego rodziców, dotyczące w szczególności innych, nieznanych dotąd osiągnięć pozaszkolnych ucznia.
 5. Dyrektor szkoły wraz z wychowawcą oddziału przeprowadza analizę zasadności przewidywanej przez wychowawcę oddziału oceny zachowania w oparciu o argumentację wychowawcy i obowiązującą dokumentację (opinia zespołu nauczycieli uczących ucznia, opinia zespołu klasowego, opinia ocenianego ucznia) z odwołaniem do kryteriów ocen zachowania, w terminie 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia pisemnych zastrzeżeń ucznia lub jego rodziców.
 6. Dyrektor szkoły może powołać zespół nauczycieli uczących dany oddział, do którego uczęszcza uczeń, poszerzony o udział w pracach zespołu: pedagoga, psychologa, uczniów samorządu klasowego (najmniej 3 przedstawicieli), celem dodatkowej analizy proponowanej przez wychowawcę oddziału oceny zachowania. Dyrektor szkoły jest przewodniczącym tego zespołu.
 7. Argumenty nauczycieli oraz uczniów mogą przekonać wychowawcę oddziału o zmianie przewidywanej oceny. Wychowawca oddziału może zmienić lub utrzymać przewidywaną ocenę zachowania po analizie przeprowadzonej z dyrektorem lub po analizie przeprowadzonej w ww. zespole.
 8. Z przeprowadzonej analizy zasadności proponowanej oceny sporządza się protokół, który zwiera:

1) imiona i nazwiska uczestników, którzy brali udział w analizie proponowanej oceny;

2) termin spotkania zespołu;

3) ostateczną ocenę zachowania przewidywaną przez wychowawcę oddziału;

4) podpisy osób uczestniczących w spotkaniu.

 1. Pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców oraz protokół z przeprowadzonej analizy zasadności proponowanej oceny stanowią dokumentację w ww. sprawie.
 2. Z przeprowadzonego postępowania wychowawca lub nauczyciel sporządza krótką notatkę potwierdzona przez ucznia podpisem.

16.Wniosek, o którym mowa w powyższych ustępach może także złożyć rodzic ucznia.

 1. Ustalenie ocen rocznych z zajęć edukacyjnych i zachowania musi nastąpić najpóźniej na jeden dzień przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej.

 

 • 25

Odwołanie od rocznych ocen klasyfikacyjnych

 

 1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przyjętymi przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenie zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny dyrektor powołuje komisję, która:

1)  w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną

z danych zajęć edukacyjnych;

2)  w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

 1. Dyrektor szkoły po wstrzymaniu wykonania uchwały na obowiązek powołać komisję, która przeprowadza postępowanie wyjaśniające, jak również ustny i pisemny sprawdzian wiadomości i umiejętności oraz ustala roczną ocenę z zajęć edukacyjnych lub zachowania.
 2. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia względnie ustalenie nowej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania winno odbyć się:

1) zaraz po wpłynięciu wniosku i jego rozpatrzeniu (jeszcze w czerwcu) dla uczniów kończących szkołę podstawową;

2) na początku ostatniego tygodnia ferii letnich dla uczniów, którzy mają uzyskać świadectwa promocyjne.

 1. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, techniki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 2. Termin sprawdzianu, o którym mowa uzgadnia się z rodzicami i uczniem. Termin, o którym mowa w ust. 5 nie może przekroczyć 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.
 3. W skład komisji, wchodzą:

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

 1. a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora - jako przewodniczący komisji,
 2. b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
 3. c) nauczyciel z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne;

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania:

 1. a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora - jako przewodniczący komisji,
 2. b) wychowawca oddziału,
 3. c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale,
 4. d) przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
 5. e) przedstawiciel rady rodziców,
 6. f) pedagog, jeżeli jest zatrudniony w tej szkole,
 7. g) psycholog, jeżeli jest zatrudniony w tej szkole.
 8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną lub innych osób prośbę. Dyrektor szkoły powołuje wtedy w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 9. Roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona jest w drodze głosowania członków komisji zwykłą większością głosów w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, a w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
 10. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

 1. a) skład komisji,
 2. b) termin sprawdzianu,
 3. c) nazwa zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany sprawdzian,
 4. d) imię i nazwisko ucznia
 5. e) zadania sprawdzające,
 6. f) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania:

 1. a) skład komisji,
 2. b) termin zebrania komisji,
 3. c) imię i nazwisko ucznia,
 4. d) wynik głosowania,
 5. e) ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem.

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 1. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.
 2. Roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego (termin do zgłoszenia zastrzeżenia wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego) jest ostateczna.

 

 • 26

Zachowanie

 

 1. Poszczególnym obszarom przyporządkowano kryteria oceniania, a każde kryterium posiada odpowiednie wskaźniki.
 2. Ocenę zachowania ucznia budujemy dwustopniowo w następujący sposób:

1)  Wypełnienie tabeli opisującej częstotliwość występowania poszczególnych wskaźników (tabela poniżej) przy pomocy punktów:

 1. a) ZAWSZE – 3 pkt.,
 2. b) CZĘSTO - 2 pkt.,
 3. c) RZADKO – 1 pkt.,
 4. d) NIGDY – 0 pkt.

 

KRYTERIUM

12.  WSKAŹNIKI

CZĘSTOTLI-WOŚĆ WYSTĘPOWANIA

Z

C

R

N

STOSUNEK DO UCZENIA SIĘ

jest przygotowany do lekcji

 

 

 

 

jest systematyczny

 

 

 

 

ZDYSCYPLINOWANIE

nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności i nie spóźnia się na zajęcia

 

 

 

 

13.  wykonuje polecenia nauczycieli i pracowników szkoły

 

 

 

 

TOLERANCJA

szanuje odmienne poglądy, postawy, upodobania, wyznania religijne

 

 

 

 

akceptuje odmienność innych w zakresie inwalidztwa i wad rozwojowych

 

 

 

 

WSPÓŁPRACA, STOSUNEK DO KOLEGÓW

jest życzliwy, pomaga kolegom, dba o bezpieczeństwo innych

 

 

 

 

współpracuje w grupie w miarę swoich możliwości

 

 

 

 

poprawnie reaguje w sytuacjach konfliktowych

 

 

 

 

POSZANOWANIE DOBRA WSPÓLNEGO

zna i szanuje symbole narodowe, miasta i własnej szkoły oraz symbole religijne

 

 

 

 

szanuje własność wspólną i cudzą

 

 

 

 

KULTURA SŁOWA

używa zwrotów i słów grzecznościowych, nie narusza zasad kulturalnego porozumiewania się

 

 

 

 

HIGIENA OSOBISTA

respektuje znane zasady higieny, dba o własną higienę

 

 

 

 

DBAŁOŚĆ O ESTETYKĘ OTOCZENIA

przeciwdziała wandalizmowi i agresji, przejawia troskę o estetykę szkoły (wygląd klasy, budynku, terenu przed szkołą)

 

 

 

 

14.  SUMA

 

 

 

 

 

 

 1. UWAGA!!! Uczeń, który dopuszcza się przestępstwa otrzymuje ocenę zachowania naganną (bez względu na wyniki tabeli), a jego postępowanie zgłaszane jest na policję. Ocenę naganną otrzymuje również uczeń, który w sposób demonstracyjny pali papierosy, pije alkohol lub w jakikolwiek inny sposób deprawuje pozostałych uczniów.
 2. Uczniowi, który otrzymał naganę dyrektora szkoły, wychowawca klasy obniża półroczną lub roczną ocenę zachowania o dwa stopnie.
 3. Uczniowi, który otrzymał upomnienie dyrektora szkoły, wychowawca klasy obniża półroczną lub roczną ocenę zachowania o jeden stopień.
 4. Na podstawie analizy tabeli i podliczeniu sumy punktów ustalamy ocenę z zachowania według poniższej skali.

1)  40 - 42 pkt. Wzorowe;

2)  36 - 39 pkt. Bardzo dobre;

3)  32 - 35 pkt. Dobre;

4)  28 – 31 pkt. Poprawne;

5)  15 – 27 pkt. Nieodpowiednie;

6)  0 - 14 pkt. Naganne.

 

 • 27

Kryteria oceny umiejętności i zachowania w klasach I-III

 

 1. W edukacji wczesnoszkolnej ocenia się następujące kompetencje uczniowskie:

1) Polonistyczne:

 1. a) mówienie i słuchanie,
 2. b) pisanie,
 3. c) czytanie;

2) Język obcy nowożytny – niemiecki, angielski;

3) Społeczno-przyrodnicze;

4) Matematyczne:

 1. a) liczenie,
 2. b) rozwiązywanie zadań,
 3. c) geometria,
 4. d) umiejętności praktyczne;

5) Plastyczno-techniczne;

6) Muzyczne;

7) Sprawność ruchowa;

8) Zachowanie.

 1. W klasach I-III określono zakres poszczególnych umiejętności uczniów i przyporządkowano im symbole cyfrowe (punkty): 1, 2, 3, 4, 5, 6. Punkty te mają być jedynie czynnikiem motywującym i porównawczym używanym wraz z pisemnym komentarzem.

Wychowawca wystawia propozycje oceny śródrocznej i rocznej w formie symboli cyfrowych w skali od 1 do 6 na cztery tygodnie przed zakończeniem półrocza i przekazuje je rodzicom na obowiązkowych zebraniach z rodzicami.

 1. W celu złagodzenia skutków trudnego przejścia na kolejny etap edukacyjny proponuje się wprowadzenie w II półroczu klasy III w zeszycie i ćwiczeniach ucznia (oprócz oceny opisowej) oceny cyfrowej z każdej umiejętności, takiej jaka funkcjonuje na wyższych etapach edukacyjnych. Nauczyciel nadal sporządza śródroczną i roczną ocenę opisową z zajęć edukacyjnych i zachowania na podstawie obserwacji aktywności i rozwoju uczniów.

 

 • 28

Egzamin klasyfikacyjny

 

 1. Uczeń, który uzyskał roczną ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych nie otrzymuje promocji do oddziału klasy następnej lub nie kończy szkoły podstawowej.
 2. Uczeń powtarza ostatni oddział klasy szkoły podstawowej i przystępuje w roku szkolnym, w którym powtarza oddział klasy do egzaminu ósmoklasisty.
 3. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskanych w oddziale klasie ósmej wyższe od oceny niedostatecznej i przystąpił do sprawdzianu w ostatnim roku nauki szkoły podstawowej z zastrzeżeniem ust.6
 4. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia odpowiednio w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja.
 5. Wychowawca ma obowiązek zawiadomić ucznia i jego rodziców o zagrożeniu nieklasyfikowaniem.
 6. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
 7. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej.
 8. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

1) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki;

2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

 1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: zajęć technicznych, techniki, plastyki, muzyki i wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Nie ustala się dla niego oceny z zachowania.
 2. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, techniki, zajęć komputerowych, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 3. Egzamin klasyfikacyjny z pozostałych zajęć edukacyjnych przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej Komisja powołana przez dyrektora szkoły.
 4. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 5. Termin egzaminu ustala dyrektor z uczniem i jego rodzicami.
 6. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, który jest nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności lub z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub realizuje indywidualny tok nauki przeprowadza komisji, w skład której wchodzą:

1) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako przewodniczący komisji;

2) nauczyciel takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

 1. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, który realizuje obowiązek szkolny/nauki poza szkołą lub przechodzi ze szkoły jednego typu do szkoły innego typu przeprowadza komisja, w skład której wchodzą:

1) dyrektor szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły– jako przewodniczący komisji;

2) nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany ten egzamin.

 1. W charakterze obserwatorów mogą być obecni rodzice ucznia.
 2. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, który spełnia obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą oraz z jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z której uczeń może zdawać egzamin w ciągu jednego dnia.
 3. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) imiona i nazwiska nauczycieli egzaminujących lub skład komisji;

2) termin egzaminu klasyfikacyjnego;

3) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany egzamin klasyfikacyjny;

4) imię i nazwisko ucznia;

5) zadania egzaminacyjne;

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

 1. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 2. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany" albo „nieklasyfikowana”.
 3. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna (z wyjątkiem uczniów, którzy w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego otrzymali ocenę niedostateczną).
 4. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

 

 • 29

Egzamin poprawkowy

 

 1. Począwszy od oddziału klasy IV szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy na wniosek własny lub jego rodziców.
 2. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej oraz ustnej z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, techniki, zajęć komputerowych, informatyki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.
 4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

1) dyrektor albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - przewodniczący komisji;

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

 1. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, w szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela pracującego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 2. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) skład komisji;

2) termin egzaminu poprawkowego;

3) nazwę zajęć edukacyjnych, z których przeprowadzony był egzamin poprawkowy;

4) imię i nazwisko ucznia;

5) zadania egzaminacyjne;

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

 1. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 2. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później jednak niż do końca września.
 3. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do oddziału klasy programowo wyższej i powtarza odpowiednio oddział klasy.
 4. Rada pedagogiczna uwzględniając możliwości ucznia może 1 raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do oddziału klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych albo z zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego, pod warunkiem, że te zajęcia są realizowane w oddziale klasy programowo wyższej.
 5. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna.

 

 • 30

Promowanie

 

 1. Uczeń oddziału klasy I- III otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do oddziału klasy programowo wyższej.
 2. Na wniosek wychowawcy oddziału i po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału rada pedagogiczna możne postanowić o powtarzaniu oddziału klasy przez ucznia oddziału klasy I- III. Decyzja rady pedagogicznej uzasadniona jest poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia.
 3. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału lub na wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia oddziału klasy I- II do oddziału klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.
 4. Począwszy od oddziału klasy czwartej uczeń otrzymuje promocję do oddziału klasy następnej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.
 5. O promowaniu do oddziału klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno- terapeutycznym.
 6. Począwszy od oddziału klasy IV uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4, 75 oraz co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje promocję do oddziału klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
 7. Uczeń, który realizował obowiązek szkolny poza szkołą, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
 8. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę do średniej ocen wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.
 9. Ocena z religii lub etyki umieszczana jest na świadectwie szkolnym bezpośrednio po ocenie ze sprawowania.
 10. Ocena z religii (etyki) nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnego oddziału klasy.
 11. Jeśli uczeń nie uczestniczył ani w zajęciach z religii, ani z etyki, na świadectwie szkolnym w miejscu przeznaczonym na ocenę z przedmiotu należy wstawić kreskę („religia/etyka —————-), bez jakichkolwiek dodatkowych adnotacji.
 12. (uchylony)
 13. Uczeń kończy szkołę, jeżeli:

1) w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne, końcowe oceny klasyfikacyjnego

2) przystąpił do egzaminu ósmoklasisty kończącego naukę w szkole podstawowej.

 1. Uczeń, który nie spełnił warunków, o których mowa w ust. 13 powtarza ostatni oddział klasy i przystępuje do sprawdzianu w roku szkolnym, w którym ten oddział klasy powtarza.
 2. – 19. (uchylony)

 

 • 31

Zasady organizacji zajęć dodatkowych, form opieki i pomocy uczniom. Organizacja i formy współdziałania szkoły z rodzicami w zakresie nauczania, profilaktyki i wychowania

 

 1. Szkoła organizuje zajęcia dodatkowe z konkretnych przedmiotów prowadzone przez nauczycieli tych przedmiotów.
 2. Na zajęcia dodatkowe uczęszczają uczniowie po przedłożeniu podpisanego przez rodziców stosownego oświadczenia.
 3. Szkoła organizuje także zajęcia wyrównawcze, koła naukowe, gimnastykę korekcyjną, zajęcia sportowe.
 4. Szkoła udziela pomocy uczniom z wadami słuchu, wzroku, mowy czy ruchu, uczniom pochodzącym z rodzin o złej sytuacji materialnej czy dotkniętych klęską żywiołową.
 5. Szkoła współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.
 6. Szkoła utrzymuje stały kontakt z rodzicami, przekazując im informacje dotyczące nauczania i wychowania.
 7. Wychowawcy organizują spotkania z rodzicami według ustalonego wcześniej planu oraz spotkania indywidualne, gdy zachodzi taka potrzeba.
 8. Rodzice uczestniczą w wywiadówkach. W przypadku, gdy rodzic nie może wziąć udziału w zebraniu z przyczyn od niego niezależnych powinien skonsultować się z wychowawcą oddziału w innym terminie.
 9. Formy współdziałania ze szkołą uwzględniają prawo rodziców do:

1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno - wychowawczych w danym oddziale klasy i szkole;

2) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów;

3) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce:

 1. a) na wywiadówkach,
 2. b) podczas indywidualnych konsultacji w terminie ustalonym wcześniej z nauczycielem, konsultacje te nie mogą odbywać się w czasie lekcji prowadzonej przez nauczyciela,
 3. c) w kontaktach z pedagogiem szkolnym, pielęgniarką;

4) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci;

5) udziału w wycieczkach, imprezach kulturalnych i działaniach gospodarczych;

6) wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny oraz organowi prowadzącemu opinii na temat pracy szkoły.

 

 • 32

Świetlica szkolna

 

 1. Do świetlicy przyjmuje się uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na:

1)  czas pracy rodziców – na wniosek rodziców;

2)  organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole.

 1. Świetlica otwarta jest pięć dni w tygodniu, w godzinach od 07.00 do 16.00
 2. Uczniowie przebywają w świetlicy na podstawie wypełnionej wcześniej przez rodziców deklaracji.
 3. Dla uczniów przebywających w świetlicy zapewniona jest opieka wychowawcza, pomoc w nauce oraz odpowiednie warunki do nauki.
 4. Do zadań nauczyciela świetlicy należy:
 • udzielenie pomocy w nauce;
 • organizowanie zabaw, gier w pomieszczeniu i na wolnym powietrzu;
 • współdziałanie z rodzicami ucznia, pedagogiem szkolnym, wychowawcą klasy;
 • kształtowanie zasad bezpieczeństwa i higieny;
 • rozwijanie zainteresowań uczniów.
 1. Nauczyciel świetlicy jest zobowiązany do:
 • stworzenia rocznego programu pracy świetlicy;
 • prowadzenia dziennika zajęć w świetlicy i obecności uczniów;
 • stworzenia programu profilaktycznego;
 • stworzenia regulaminu świetlicy;
 • opracowanie deklaracji zgłoszeń do świetlicy.
 1. Na zajęciach świetlicowych w szkole podstawowej pod opieką jednego nauczyciela nie może pozostawać więcej niż 25 uczniów.

 

 • 33

Biblioteka szkolna

 

 1. W szkole działa biblioteka, z której mogą korzystać uczniowie, nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły po wypełnieniu karty bibliotecznej.

1a. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną służącą:

1) realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów;

2) realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych;

3) doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela;

4) popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.

5) popularyzowania wiedzy o regionie.

 1. Biblioteka otwarta jest przez pięć dni w tygodniu zgodnie z przyjętym harmonogramem.
 2. Wypożyczone książki należy zwrócić w terminie 14 dni. Możliwe jest przedłużenie korzystania z konkretnej książki na czas nie dłuższy niż 14 dni.
 3. W przypadku zagubienia książki konieczne jest odkupienie takiej samej książki lub innej, wskazanej przez nauczyciela bibliotekarza.
 4. W pomieszczeniu biblioteki udostępnia się korzystanie z prasy i internetu.
 5. Nauczyciel bibliotekarz:
 • gromadzi, opracowuje, przechowuje i ochrania oraz ewidencjonuje materiały biblioteczne;
 • przygotowuje roczny plan działalności biblioteki;
 • ustala stan majątkowy biblioteki;
 • opracowuje listę wydatków na rok kalendarzowy;
 • przygotowuje sprawozdania z pracy biblioteki;
 • ponosi odpowiedzialność za stan majątkowy, dokumentację prac biblioteki, ład i porządek w bibliotece;
 • udziela porad w wyborze książek;
 • prowadzi zajęcia zachęcające do korzystania z biblioteki i czytania książek;
 • informuje nauczycieli wychowawców o postępach czytelniczych uczniów;
 • tworzy przyjazne warunki umożliwiające korzystanie z zasobów biblioteki.

6a. Zadania biblioteki szkolnej:

1) Popularyzacja nowości bibliotecznych;

2) Statystyka czytelnictwa;

3) Informacja problemowa oparta na wykorzystaniu tradycyjnego i komputerowego warsztatu informacyjnego;

4) Komputeryzacja biblioteki;

5) Renowacja i konserwacja księgozbioru;

6) Systematyczna praca z czytelnikiem indywidualnym, grupowym, zbiorowym;

7) Współpraca z radą pedagogiczną, radą rodziców;

8) Współpraca z innymi bibliotekami na terenie gminy.

 1. Biblioteka szkolna realizuje następujące cele:

1) rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych, zainteresowań uczniów;

2) przygotowywanie do korzystania z różnych źródeł informacji;

3) wdrażanie do poszanowania książki;

4) udzielanie pomocy nauczycielom w ich pracy i doskonaleniu zawodowym;

5) otaczanie opieką uczniów szczególnie uzdolnionych;

6) współdziała z nauczycielami;

7) rozwija życie kulturalne szkoły;

8) wpieranie doskonalenia nauczycieli;

9) przygotowuje uczniów do uczestnictwa w życiu kulturalnym społeczeństwa.

7a. Funkcje biblioteki szkolnej:

1) dydaktyczna;

2) wychowawcza;

3) rekreacyjna;

4) opiekuńcza;

5) kulturalna.

 1. Dyrektor szkoły sprawuje bezpośredni nadzór nad biblioteką szkolną poprzez:

1) właściwą obsadę personalną;

2) w miarę możliwości odpowiednio wyposażone pomieszczenie warunkujące prawidłową pracę;

3) realizację zadań edukacyjnych w oparciu o wykorzystanie technologii informacyjnej;

4) zapewnienie środków finansowych na działalność biblioteki;

5) inspirowanie współpracy grona pedagogicznego z biblioteką w celu wykorzystania zbiorów bibliotecznych w pracy dydaktyczno-wychowawczej, w przygotowaniu uczniów do samokształcenia i rozwijania kultury czytelniczej;

6) zatwierdzenie tygodniowego rozkładu zajęć biblioteki;

7) stwarzanie możliwości doskonalenia zawodowego bibliotekarza.

 1. Biblioteka szkolna współpracuje z:

1) uczniami;

2) nauczycielami i wychowawcami;

3) rodzicami;

4) innymi bibliotekami.

 1. W ramach swej działalności biblioteka szkolna może także nawiązać współpracę z:

1) gminą;

2) władzami lokalnymi;

3) ośrodkami kultury;

4) innymi instytucjami.

 1. W szkole istnieją przyjęte zasady współpracy biblioteki z osobami i podmiotami wymienionymi w ust. 9 i 10 niniejszego paragrafu.
 2. Współpraca biblioteki szkolnej z nauczycielami odbywa się poprzez:

1) udostępnianie programów nauczania, podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych,

2) współpracę z nauczycielami w zakresie rozwijania potrzeb i zainteresowań czytelniczych uczniów,

3) współdziałanie w tworzeniu warsztatu informacyjnego,

4) zgłaszanie propozycji dotyczących gromadzenia zbiorów,

5) udzielanie pomocy w selekcji zbiorów,

6) współdziałanie w zakresie egzekwowania postanowień regulaminu biblioteki,

7) umieszczanie wykazu nowości w pokoju nauczycielskim do wiadomości nauczycieli,

8) współudział w organizacji imprez szkolnych, konkursów.

 1. Współpraca biblioteki szkolnej z rodzicami, środowiskiem i innymi bibliotekami odbywa się poprzez:

1) wyposażanie uczniów w bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe,

2) organizowanie imprez w środowisku lokalnym,

3) wypożyczanie książek zainteresowanym rodzicom,

4) informowanie rodziców o aktywności czytelniczej dzieci,

5) organizację wycieczek do innych bibliotek,

6) współuczestnictwo w organizowaniu różnorodnych działań na rzecz czytelnictwa,

7) wspieranie działalności kulturalnej bibliotek na szczeblu miejskim,

8) uczestnictwo w lekcjach bibliotecznych przeprowadzanych przez bibliotekarzy z innych bibliotek,

9) udział w spotkaniach z pisarzami,

10) udział w konkursach poetyckich i plastycznych.

 1. Szczegółowe zadania biblioteki i zasady korzystania ze zbiorów określa Regulamin Biblioteki Szkolnej.

 

 • 34

Gospodarowanie podręcznikami, materiałami edukacyjnymi oraz materiałami ćwiczeniowymi w szkole

 

 1. Szkoła w sposób nieodpłatny wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne mające postać papierową lub zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych mających postać elektroniczną albo też udostępnia lub przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu.
 2. Uczniowie mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.
 3. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiałów edukacyjnych szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu ich zakupu lub kosztu podręcznika do zajęć z zakresu edukacji.
 4. Postępowanie z podręcznikami i materiałami edukacyjnymi w przypadkach przejścia ucznia z jednej szkoły do innej w trakcie roku szkolnego:

1) uczeń odchodzący ze szkoły jest zobowiązany do zwrócenia wypożyczonych podręczników do biblioteki najpóźniej w dniu przerwania nauki. Zwrócone podręczniki i materiały edukacyjne stają się własnością organu prowadzącego;

2) w przypadku zmiany szkoły przez ucznia niepełnosprawnego, który został wyposażony w podręczniki i materiały edukacyjne dostosowane do jego potrzeb i możliwości psychofizycznych uczeń nie zwraca ich do biblioteki szkolnej i na ich podstawie kontynuuje naukę w nowej jednostce. Szkoła wraz z wydaniem arkusza ocen przekazuje szkole protokół zdawczo- odbiorczy, do której uczeń został przyjęty.

 1. W przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi podręcznikami zapewnionymi przez ministra odpowiedniego do spraw oświaty i wychowania lub zakupionymi z dotacji celowej (o których mowa w art. 22 ak ust. 6) dostosowanymi do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych dyrektor może je przekazać dyrektorowi szkoły, która wystąpi z wnioskiem o ich przekazanie. Podręczniki stają się własnością organu prowadzącego szkołę, której zostały przekazane.
 2. Szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych określa dyrektor szkoły przy uwzględnieniu co najmniej 3 letniego czasu używania.

 

 • 35

Dzienniki elektroniczne

 

 1. Dzienniki elektroniczne, mogą być prowadzone na dwa sposoby:

1) jednocześnie w formie elektronicznej i w formie papierowej, co nie wymaga zgody organu prowadzącego;

2) wyłącznie w formie elektronicznej, po zrezygnowaniu z prowadzenia ich w formie papierowej, co wymaga zgody organu prowadzącego;

 1. Prowadzenie dziennika elektronicznego wymaga:

1) zachowania selektywności dostępu do danych stanowiących dziennik elektroniczny;

2) zabezpieczenia danych stanowiących dziennik elektroniczny przed dostępem osób nieuprawnionych;

3) zabezpieczenia danych stanowiących dziennik elektroniczny przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą;

4) rejestrowania historii zmian i ich autorów;

5) umożliwienia bezpłatnego wglądu rodzicom do dziennika elektronicznego, w zakresie dotyczącym ich dzieci.

 1. System informatyczny służący do prowadzenia dzienników elektronicznych powinien umożliwiać eksport danych do formatu XML oraz sporządzenie w formie papierowej dzienników:

1) w przypadku prowadzenia dzienników, wyłącznie w formie elektronicznej, wpisanie przez nauczyciela w dzienniku elektronicznym tematu zajęć, jest równoznaczne z potwierdzeniem przez nauczyciela przeprowadzenia tych zajęć;

2) w terminie 10 dni od dnia zakończenia roku szkolnego, dane stanowiące dziennik elektroniczny zapisuje się na informatycznym nośniku danych, według stanu odpowiednio na dzień zakończenia roku szkolnego oraz na dzień zakończenia półrocza;

3) za prowadzenie dziennika płaci zawsze jednostka z własnego budżetu, bowiem jest to opłata za obsługę działań administracyjnych jednostki. Dotyczy to zarówno dziennika elektronicznego jak też dziennika w formie papierowej.

 1. Jednostki nie pobierają od rodziców opłat za obsługę żadnego z działań administracyjnych jednostki, a zatem nie pobierają opłat:

1) za prowadzenie dzienników;

2) za kontaktowanie się rodziców przez Internet z jednostką, a w tym wszyscy rodzice otrzymują bezpłatnie login umożliwiający kontaktowanie się rodziców przez Internet z jednostką;

3) przekazywanie danych o uczniu, a w tym informacji o jego obecnościach i jego ocenach.

 1. Rodzice mają prawo do bezpłatnego wglądu do dziennika elektronicznego w zakresie dotyczącym ich dziecka. Szkoła jest odpowiedzialna za to, aby rodzice mieli możliwość wglądu do wszystkich informacji zawartych w dzienniku elektronicznym, z każdego dostępnego im miejsca, o każdej porze i z nieograniczoną częstotliwością.
 2. Bezpłatny wgląd oznacza brak opłat za tę usługę na rzecz kogokolwiek, a w tym także na rzecz dostawcy oprogramowania, agencji ubezpieczeniowej, a także każdego innego podmiotu.

 

Rozdział 5

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły

 

 • 36

Wicedyrektor

 

 1. W szkole utworzone jest stanowisko wicedyrektora.
 2. Zadania wicedyrektora:
 • zastępuje dyrektora szkoły podczas jego nieobecności;
 • organizuje i koordynuje prace dydaktyczno-wychowawcze;
 • wykonuje zadania zlecone przez dyrektora szkoły.

 

 • 37

Zadania nauczycieli

 

 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb.
 2. Dyrektor szkoły może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe.
 3. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora szkoły, na wniosek zespołu.
 4. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb.
 5. Nauczyciel podczas pełnienia lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych ma prawo do korzystania z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.
 6. W celu współorganizowania kształcenia integracyjnego szkoła może zatrudniać nauczycieli ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym do pomocy nauczycielom w zakresie doboru treści programowych i metod pracy z dziećmi oraz prowadzenia i organizowania pomocy psychologicznej i pedagogicznej.

 

 • 38

Prawa nauczyciela

 

Nauczyciel ma prawo do:

 • szacunku ze strony wszystkich osób, zarówno dorosłych, jak i dzieci,
 • wolności wypowiedzi nienaruszającej dóbr innych osób,
 • jawnej i uzasadnionej oceny jego pracy,
 • rozwoju i wsparcia w zakresie doskonalenia zawodowego,
 • wynagrodzenia za swoją pracę,
 • urlopu wypoczynkowego,
 • dodatku za pracę w trudnych lub uciążliwych warunkach.

 

 • 39

Obowiązki nauczyciela

 

Nauczyciel zobowiązany jest:

 • rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;
 • wspierać każdego ucznia w jego rozwoju;
 • dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego;
 • kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;
 • dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów;
 • traktować uczniów z szacunkiem;
 • dbać o bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć na terenie szkoły, jak i poza nim;
 • planować swoją pracę zgodnie z przyjętym programem nauczania;
 • pogłębiać swoją wiedzę i kwalifikacje poprzez uczestnictwo w kursach, warsztatach, studiach podyplomowych;
 • wykorzystywać różne metody nauczania;
 • respektować prawa ucznia;
 • natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące zagrożenie ich bezpieczeństwa;
 • zwrócić uwagę na osoby postronne przebywające na terenie szkoły oraz poprosić o podanie celu pobytu na terenie szkoły i zawiadomić o tym fakcie dyrektora szkoły;
 • niezwłocznie zawiadomić dyrektora szkoły o wszelkich zdarzeniach noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia osób przebywających na terenie szkoły.

 

 • 40

Zadania wychowawcy

 

 1. Wychowawca opiekuje się oddziałem.
 2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
 3. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.
 4. Spełnianie tych obowiązków i zadań podlega kontroli dyrektora, w ramach sprawowanego przez niego nadzoru pedagogicznego.
 5. Do zadań wychowawcy należy w szczególności:
 • stworzenie warunków umożliwiających doskonalenie się ucznia;
 • przygotowanie do życia w społeczeństwie informacyjnym
 • sprawowanie opieki nad uczniem i kierowanie oddziałem;
 • rozstrzyganie konfliktów między uczniami danego oddziału.
 1. Zadania wychowawca wykonuje poprzez współpracę z nauczycielami, pedagogiem szkolnym, rodzicami.
 2. Wychowawca:
 • informuje rodziców ucznia o założeniach na dany rok szkolny i postępach w nauce ucznia;
 • w przypadku trudności z uczniem utrzymuje stały kontakt telefoniczny z rodzicami celem rozwiązania istniejących problemów w zachowaniu ucznia, określenia konieczności podjęcia działań, ustalenia formy pomocy w nauce;
 • wskazuje na zasadność rozwijania umiejętności ucznia;
 • udziela pomocy rodzicom dzieci z problemami w nauce lub wychowawczymi.
 1. Wychowawca oddziału wykonuje czynności administracyjne, a w szczególności:
 • prowadzi dziennik lekcyjny(papierowy/elektroniczny);
 • prowadzi arkusze ocen;
 • wypisuje świadectwa;
 • wykonuje czynności wynikające z decyzji organów szkoły.
 1. Szkoła dopuszcza zmianę wychowawcy oddziału w przypadku zasadnych zastrzeżeń co do jego pracy.
 2. Zmiany wychowawcy dokonuje dyrektor szkoły i wchodzi ona w życie od pierwszego dnia danego miesiąca.
 3. Od decyzji dyrektora przysługuje odwołanie do organu prowadzącego szkołę, które nie może być wniesione po upływie 14 dni od daty orzeczenia.

 

 • 41

Zadania pedagoga szkolnego

 

 1. W zakresie zadań ogólno-wychowawczych:
  • udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności wychowawczych;
  • udzielanie nauczycielom i wychowawcom pomocy w opracowaniu i gromadzeniu informacji o uczniu;
  • rozpoznawanie przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych;
  • podejmowanie działań profilaktyczno - wychowawczych wynikających z programu wychowawczego szkoły w stosunku do uczniów z udziałem rodziców i nauczycieli;
  • prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów, nauczycieli i rodziców;
  • zwracanie uwagi na przestrzeganie przez szkołę postanowień Konwencji o prawach dziecka;
 2. W zakresie profilaktyki wychowawczej:
  • rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów sprawiających trudności w procesie dydaktyczno - wychowawczym;
  • opracowanie wniosków dotyczących uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy wychowawczej;
  • rozpoznawanie sposobów spędzania czasu wolnego przez uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy wychowawczej;
  • udzielanie pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze;
  • prowadzenie zajęć wychowawczych - zgodnie z opracowanym planem pracy - z poszczególnymi oddziałami w ramach tzw. lekcji zastępczych;
  • planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz

uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów dalszego kierunku kształcenia.

 1. W zakresie indywidualnej opieki pedagogiczno - psychologicznej:
  • udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych;
  • udzielanie porad uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych;
  • udzielanie porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach z rówieśnikami i w danym środowisku;
  • przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży;
  • wspieranie form i sposobów udzielania pomocy uczniom w tym wybitnie zdolnym, odpowiednio do rozpoznawanych potrzeb;
  • udzielanie pełnej pomocy rodzicom w kierowaniu uczniów na badania do poradni psychologiczno – pedagogicznej.
 2. W zakresie pomocy materialnej:
  • organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom opuszczonym i osieroconym, uczniom z rodzin alkoholicznych, zdemoralizowanych, uczniom z rodzin wielodzietnych mających szczególne trudności materialne, organizowanie pomocy uczniom kalekim, przewlekle chorych itp.;
  • wnioskowanie o kierowanie spraw uczniów zaniedbanych środowiskowo do odpowiednich sądów dla nieletnich.

 

 • 42

Organizacja pracy pedagoga szkolnego

 

 1. Pedagog powinien posiadać roczny plan pracy wynikający z:
 • niniejszego zakresu uwzględniając konkretne potrzeby opiekuńczo -wychowawcze szkoły i środowiska;
 • wniosków i spostrzeżeń wypływających z nadzoru pedagogicznego szkoły;
 • wniosków wynikających z wewnątrzszkolnego mierzenia jakości pracy szkoły;
 • zaleceń pokontrolnych przedstawionych przez Lubuskiego Kuratora Oświaty -Terenowego Zespołu Wizytatorów w Międzyrzeczu;
 • spostrzeżeń członków rady pedagogicznej oraz przedstawianej okresowej analizy sytuacji wychowawczej szkoły. Opracowany roczny plan pracy należy przedstawić dyrektorowi PSP nr 7 im. Janusza Korczaka w Świebodzinie w celu zatwierdzenia na początku każdego roku szkolnego.
 1. Pedagog szkolny powinien:
  • współpracować na bieżąco z dyrektorami szkół, wychowawcami klas, nauczycielami, Radą Rodziców, Poradnią Psychologiczno –Pedagogiczną, Komendą Policji, szkolną służbą zdrowia, OPS (udzielanie pomocy materialnej i dożywianie młodzieży z rodzin potrzebujących tej pomocy), świetlicą szkolną (organizowanie czasu wolnego uczniom dojeżdżającym i innym) w rozwiązywaniu pojawiających się problemów opiekuńczo - wychowawczych;
  • współdziałać z organizacjami i instytucjami w środowisku zainteresowanymi problemami opieki i wychowania;
  • składać okresową informację Radzie Pedagogicznej na temat trudności wychowawczych występujących wśród uczniów danej szkoły z uwzględnieniem podjętych działań i uzyskanych efektów końcowych. Analiza sytuacji wychowawczej powinna być oparta na podstawie przeprowadzonych badań;
  • sporządzać opinie na temat uczniów - na wniosek uprawnionych organów i instytucji;
  • prowadzić następującą dokumentację:
 2. roczny plan pracy będący częścią planu pracy szkoły,
 3. dziennik pracy pedagoga szkolnego,
 4. ewidencję uczniów wymagających szczególnej opieki wychowawczej.
 5. Pedagog jest uprawniony do podpisywania wykazów, informacji, opinii, sprawozdań dotyczących opieki wychowawczej.
 6. Pedagog jest odpowiedzialny za:
 • realizację praw dzieci i młodzieży do kształcenia się, wychowania i opieki zgodnie z Ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 wraz z późniejszymi zmianami;
 • terminowość, właściwość i wnikliwość załatwiania spraw.

 

 • 43

Zadania logopedy

 

 1. Praca nad bogaceniem słownictwa dziecka (biernego i czynnego).
 2. Praca nad korygowaniem wad wymowy (zaburzeń artykulacyjnych):
  • ćwiczenia usprawniające motorykę narządów mowy (języka, warg, podniebienia, żuchwy);
  • ćwiczenia słuchowe;
  • ćwiczenia polegające na ustawianiu narządów mowy dla uzyskania prawidłowego brzmienia;
  • ćwiczenia usprawniające wymowę ćwiczonych głosek w izolacji, w sylabach, w wyrazie, zdaniu, w mowie potocznej;
  • psychoterapia przy zaburzonej osobowości (relaks, trening autogeniczny).
 3. Praca nad stymulacją świadomości językowej między innymi kształcenie form gramatycznych.
 4. Współpraca z domem dziecka, wychowawcami i innymi specjalistami np. psychologiem, ortodontą.
 5. Badanie zaburzeń mowy:
  • wywiad z wychowawcą lub rodzicami;
  • badanie mowy (podstawowe):
   1. rozumienia mowy,
   2. mowy samodzielnej,
   3. powtarzania,
   4. wymowy głosek,
   5. czytania i pisania;
  • badania uzupełniające:
   1. budowa i funkcjonowanie narządów mowy oraz słuchu,
   2. dodatkowe (ortodontyczne, neurologiczne).
 1. Zajęcia z dziećmi odbywają się 1 - 2 razy w tygodniu - indywidualnie lub zespołowo (do 5 osób) w zależności od rodzaju i stopnia nasilenia zaburzeń oraz możliwości organizacyjnych szkoły.

 

 • 44

Zadania nauczyciela wspomagającego/nauczyciela specjalisty

 

 1. Uzyskuje informacje o uczniach niepełnosprawnych w oparciu o orzeczenia i opinie poradni psychologiczno – pedagogicznej oraz rozmów z rodzicami i pedagogiem.
 2. Projektuje i realizuje działania wychowawcze w stosunku do dzieci niepełnosprawnych w ścisłej korelacji z programem wychowawczym klasy, tworzonym przez wychowawcę.
 3. Systematycznie informuje wychowawcę klas i nauczycieli przedmiotu o sukcesach i problemach uczniów niepełnosprawnych.
 4. Na bieżąco współpracuje z wychowawcą klasy, aktywnie uczestniczy w ustalaniu śródrocznych i końcowych ocen z zachowania dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 5. Współpracuje z nauczycielami przedmiotów, planując metody i formy pracy oraz środki dydaktyczne.
 6. Zapoznaje się z podstawą programową poszczególnych przedmiotów

oraz ze standardami wymagań egzaminacyjnych.

 1. We współpracy z nauczycielem przedmiotu dostosowuje wymagania edukacyjne do możliwości dzieci niepełnosprawnych, wykorzystując własne obserwacje i opinie oraz wskazówki innych nauczycieli.
 2. Uczestniczy w zebraniach i konsultacjach z rodzicami. Informuje rodziców uczniów integrowanych o postępach dzieci.
 3. Utrzymuje systematycznie kontakt (w zależności od potrzeb) z rodzicami dzieci integrowanych.
 4. Przygotowuje opinie o uczniach niepełnosprawnych na żądanie uprawnionych instytucji.
 5. Współpracuje z wychowawcą klasy w planowaniu imprez, wyjść klasowych, w działaniach organizowanych oraz w opracowywaniu programów.
 6. Wnioskuje, w porozumieniu z wychowawcą klasy i pedagogiem szkolnym, skierowanie dzieci na dodatkowe badania, np. w razie konieczności wnioskuje o rekwalifikowanie ucznia przez poradnię psychologiczną.
 7. Prowadzi własną dokumentację pracy w zespole integracyjnym obejmującą:
  • plan indywidualnej pracy z dzieckiem;
  • archiwum prac dzieci;
  • zeszyt korespondencji z rodzicami;
  • zeszyt obserwacji dziecka zawierający informacje o zmianach w zachowaniu ucznia, ocenę postępów i wnioski do dalszej pracy.
 8. Sprawuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi w szkole oraz podczas wyjść i wyjazdów.
 9. Inicjuje, w razie dostrzeganej przez siebie potrzeby, spotkanie zespołu integracyjnego.

 

 • 45

Zadania sekretarza szkoły

 

Sekretarz szkoły jest pracownikiem administracyjnym bezpośrednio podległym dyrektorowi szkoły:

 • Obsługuje korespondencję (przychodzącą i wychodzącą) szkoły, rejestruje pisma zgodnie z rzeczowym podziałem akt, instrukcją kancelaryjną oraz instrukcją obiegu dokumentacji i przedkłada ją dyrektorowi szkoły;
 • Przestrzega tajemnicy korespondencji i zasad tajemnicy służbowej;
 • Znajomość aktualnych zarządzeń dot. organizacji pracy w kancelarii;
 • Obsługuje telefon, telefaks, komputer i pisze na maszynie;
 • Przekazuje dyrektorowi informacje docierające do szkoły, notuje terminy załatwiania spraw i przypomina o nich dyrektorowi;
 • Gromadzi określone przez dyrektora informacje i dokumenty;
 • Prowadzi i przechowuje akta pracowników szkoły;
 • Nadzoruje archiwum szkolne;
 • Prowadzi księgi inwentarzowe szkoły i różnego rodzaju rejestry;
 • Rejestruje, rozchodowuje, zabezpiecza i przechowuje zgodnie z obowiązującymi przepisami druki ścisłego zarachowania, pieczęcie i stemple służbowe;
 • Prowadzi dokumentacje uczniowską i szkolną zgodnie z instrukcją kancelaryjną:
  1. sporządza i przesyła listy uczniów spoza rejonu naszej szkoły oraz egzekwuje takie listy z innych szkół;
  2. nadzoruje realizację przez uczniów obowiązku szkolnego;
  3. arkusze ocen;
  4. protokoły postępowania kwalifikacyjnego i egzaminacyjnego;
  5. prowadzi księgę dzieci i księgę uczniów, aktualny bilans uczniów oraz wszelkie sprawy wynikające ze spełniania obowiązku szkolnego przez uczniów;
 • Wypisuje legitymacje szkolne i legitymacje służbowe. wystawia duplikaty świadectw;
 • Przekazuje pracownikom szkoły polecenia dyrektora i kontroluje terminowość ich realizacji;
 • Opracowuje sprawozdawczość statystyczną dotyczącą szkoły, a także inne zestawienia i sprawozdania według potrzeb;
 • Prowadzi sprawy związanych z ubezpieczeniem uczniów i nauczycieli;
 • Dokonuje drobnych zakupów i udziela pomocy w organizowaniu remontów szkoły;
 • Planuje urlopy wszystkim pracownikom administracji i obsługi zgodnie z obowiązującymi przepisami, prowadzi karty urlopowe, książki wyjść i zwolnień z pracy;
 • Prowadzi sprawy socjalne pracowników szkoły;
 • Na bieżąco prowadzi kontrolę zwolnień lekarskich pracowników i przedkłada je w ciągu dwóch dni od otrzymania do dyrektora szkoły;
 • Przeprowadza kontrolę aktualności książeczek zdrowia pracowników szkoły;
 • Dba o czystość i estetyczny wygląd gabinetu dyrektora i sekretariatu;
 • Wykonuje inne czynności i zadania zlecone przez dyrektora szkoły.

 

 • 46

Pracownicy niepedagogiczni

 

 1. Do prac administracyjnych i gospodarczych szkoła zatrudnia pracowników niepedagogicznych.
 2. Pracownicy niepedagogiczni zatrudnieni są zgodnie z przepisami Kodeksu pracy.

 

 • 47

Koordynator do spraw bezpieczeństwa/Społeczny Inspektor Pracy

 

 1. Koordynatorem do spraw bezpieczeństwa (SIP) może być:
 • Nauczyciel;
 • inny pracownik szkoły, który posiada wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole oraz chęć podnoszenia w tym zakresie swojej wiedzy.
 1. Do zadań koordynatora do spraw bezpieczeństwa (SIP) należy:
 • szerzenie wiedzy o zasadach bezpieczeństwa wśród uczniów, nauczycieli i rodziców;
 • analiza stanu bezpieczeństwa w szkole i sporządzanie w tym zakresie raportu z wnioskami oraz zaleceniami i przedstawianie go radzie pedagogicznej dwa razy w roku lub częściej, o ile zachodzi potrzeba;
 • opracowanie procedur bezpieczeństwa w szkole w stanach zagrożenia i dbanie o ich przestrzeganie;
 • prowadzenie dokumentacji pracy koordynatora.

 

 • 48

Zasady bezpieczeństwa dla uczniów

 

 1. Za bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne uczniów przebywających w szkole w czasie zajęć obowiązkowych i pozalekcyjnych odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia.
 2. W pomieszczeniach o zwiększonym ryzyku (sala gimnastyczna, pracownia komputerowa) nauczyciele obowiązani są do opracowania i zapoznania uczniów z regulaminami tych pomieszczeń.
 3. W czasie przerw uczniowie opuszczają sale lekcyjne.
 4. Za porządek pozostawiony przez uczniów po zakończonej lekcji odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia.
 5. Na korytarzach i klatkach schodowych obowiązuje ruch prawostronny.
 6. W czasie przerw między lekcjami dyżur na korytarzu i placu przed szkołą pełnią nauczyciele według opracowanego harmonogramu i regulaminu dyżurów.
 7. W szkole obowiązuje zakaz opuszczania terenu szkoły przez uczniów w czasie przerw, zajęć edukacyjnych i zajęć pozalekcyjnych w godzinach, w których zgodnie z planem powinni przebywać na terenie szkoły.
 8. Za teren szkoły rozumie się również plac przed szkołą i boisko szkolne.
 9. Uczniowie mogą wychodzić podczas przerw na plac przed szkołą, kiedy zezwalają na to warunki atmosferyczne.
 10. Nauczyciele, jak również inni pracownicy szkoły kontrolują obecność uczniów na zajęciach i reagują na nieuzasadnioną nieobecność, informując wychowawcę, pedagoga lub dyrektora szkoły.
 11. Uczeń może opuścić szkołę w czasie trwania zajęć edukacyjnych na pisemną lub ustną (np. przekazaną telefonicznie) prośbę rodziców. Decyzję podejmuje wychowawca, nauczyciel, dyrektor szkoły. Do dziennika wpisuje się wtedy usprawiedliwioną nieobecność.

 

Rozdział 6

 • 48a

Uczniowie

 

 1. Nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia.
 2. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.
 3. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat.
 4. W roku szkolnym 2017/2018 może zostać przyjęty uczeń, który w roku szkolnym 2016/2017 nie otrzymał promocji do klasy II gimnazjum.
 5. Dyrektor szkoły podstawowej przyjmuje dziecko, o którym mowa w ust. 3, jeżeli dziecko:
 • korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo
 • posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.
 1. Rekrutacja odbywa się na podstawie odrębnego regulaminu.

 

 • 49

Rekrutacja uczniów do szkoły

 

 1. Uczniowie zamieszkali w obwodzie szkoły do klasy pierwszej są przyjmowani na podstawie zgłoszenia rodziców.
 2. Do szkoły przyjmowane są dzieci zamieszkałe poza jej obwodem po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami zgodnie z ustaleniami organu prowadzącego.
 3. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący.
 4. W trakcie roku szkolnego dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły są przyjmowane z urzędu.
 5. Postępowanie rekrutacyjne może być prowadzone z wykorzystaniem systemów informatycznych.
 6. – 24. (uchylony)

 

Rozdział 7

 • 50

Prawa i obowiązki uczniów

 

 1. Uczeń ma prawo do:
 • znajomości swoich praw, w tym praw ucznia, postanowień statutu i regulaminu szkoły;
 • dostępu do różnych źródeł informacji przewidzianych w szkole (prasa, internet);
 • informacji w sprawie podejmowanych wobec niego uchwał;
 • opieki podczas pobytu w szkole;
 • ochrony przed przejawami przemocy fizycznej bądź psychicznej;
 • poszanowania swej godności, przekonań i własności, ochrony prywatności, w tym ochrony danych osobowych, zakazu publicznego komentowania sytuacji rodzinnej, społecznej, osobistej ucznia;
 • wyrażania poglądów, przekonań i opinii;
 • rozwijania zainteresowań i umiejętności;
 • korzystania z pomocy nauczyciela podczas przygotowywania się do konkursów i olimpiad przedmiotowych;
 • sprawiedliwej oceny wiedzy;
 • korzystania podczas zajęć lekcyjnych z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, zbiorów biblioteki;
 • znajomości na bieżąco swoich ocen;
 • korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego;
 • pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego;
 • korzystania z form pomocy stypendialnej, doraźnej, rzeczowej;
 • składania skarg na piśmie w przypadkach, gdy naruszono jego godność osobistą, nietykalność cielesną i złamane zostały jego prawa. Skarga powinna zostać złożona do dyrektora szkoły i powinna zawierać opis, miejsce i datę zdarzenia;
 • równego traktowania w sytuacji konfliktu ucznia i nauczyciela.
 1. Uczeń ma obowiązek przestrzegać postanowień zawartych w statucie szkoły, a w szczególności:
 • szanować własność szkoły (przedmioty znajdujące się w pomieszczeniach szkolnych, bibliotece, sali gimnastycznej, pracowniach przedmiotowych);
 • przeciwstawiać się przejawom brutalności, informować nauczycieli o aktach wandalizmu i przemocy w szkole;
 • brać aktywny udział w lekcjach, przygotowywać się do lekcji oraz uzupełniać braki wynikające z nieobecności;
 • przestrzegać regulaminów pomieszczeń szkolnych (pracowni, biblioteki, szatni, sali gimnastycznej);
 • nie przeszkadzać uczniom i nauczycielom w trakcie zajęć szkolnych;
 • szanować poglądy innych osób, ich opinie, wyznania;
 • usprawiedliwiać w określonym terminie i formie, nieobecności na zajęciach edukacyjnych;
 • dbać o schludny wygląd oraz nosić odpowiedni strój (zakaz noszenia ubrań wyzywających, biżuterii, obowiązek noszenia obuwia zamiennego na lekcjach w-f);
 • stosować się do przyjętych w szkole zasad korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych.
 1. Uczeń nie może:
 • używać w trakcie zajęć szkolnych telefonów komórkowych, urządzeń nagrywających;
 • przynosić do szkoły przedmiotów wartościowych (laptopów, tabletów);
 • opuszczać terenu szkoły podczas zajęć szkolnych i przerw.
 1. Uczeń może zostać skreślony z listy uczniów szkoły w przypadku przeniesienia go do innej szkoły:
 • w sytuacji bezskuteczności zastosowanych wcześniej wobec niego kar w przypadku:
 1. posiadania i sprzedaży na terenie szkoły środków odurzających lub psychotropowych,
 2. naruszenia nietykalności cielesnej innych osób (uczniów i nauczycieli),
 3. spożywania na terenie szkoły środków odurzających lub psychotropowych, alkoholu i przebywania na terenie szkoły pod wpływem tych substancji;
 • bez konieczności stosowania wcześniej kar przewidzianych w statucie w przypadku orzeczenia wobec ucznia prawomocnego wyroku za popełnienie kradzieży i rozboju.

 

 • 51

Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia

 

 1. Uczeń, którego prawa zostały naruszone ma prawo wniesienia skargi do wychowawcy oddziału.
 2. Skarga może być także wniesiona bezpośrednio do dyrektora szkoły.
 3. Skarga może być wniesiona indywidualnie przez ucznia, grupę uczniów bądź za pośrednictwem samorządu uczniowskiego.
 4. Skargi mogą być wnoszone pisemnie i ustnie.
 5. Skargi i wnioski nie należące do kompetencji szkoły przekazywane są do wnoszącego ze wskazaniem właściwego adresata.
 6. Wnioski i skargi nie zawierające imienia i nazwiska wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia.
 7. Z wyjaśnienia skargi/wniosku należy sporządzić dokumentację w postaci notatki służbowej o sposobach załatwienia sprawy i wynikach postępowania wyjaśniającego.
 8. Wnoszący skargę otrzymuje informację pisemną o sposobie rozstrzygnięcia sprawy.
 9. Jeśli sprawa tego wymaga, pisemną informację o sposobie rozstrzygnięcia sprawy, otrzymuje również organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
 10. Za jakość i prawidłowe wykonanie, załatwienie skargi/wniosku odpowiadają osoby, na które dekretowano skargę.
 11. Rozpatrzenie każdej skargi winno odbyć się w możliwie najszybszym terminie.

 

Rozdział 8

 • 52

Nagrody

 

 1. Nagrody przydzielane są uczniom za rzetelną pracę i naukę (średnia co najmniej 4,75 i co najmniej bardzo dobre zachowanie) oraz wybitne osiągnięcia w olimpiadach, konkursach i zawodach sportowych.
 2. Nagroda może być udzielona na wniosek wychowawcy klasy, rady pedagogicznej, samorządu uczniowskiego lub klasowego.
 3. Nagrody udzielane są w formie: pochwały, dyplomu, świadectwa z wyróżnieniem, wyróżnienia na stronie internetowej szkoły czy nagrody rzeczowej.
 4. Uczeń ma prawo do równego traktowania i otrzymania sprawiedliwej nagrody. Uczeń, który czuje się pokrzywdzony ze względu na niesprawiedliwą nagrodę ma prawo wnieść zastrzeżenia do Dyrektora w terminie 7 dni od otrzymania nagrody.

 

 • 53

Kary

 

 1. Nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalność i godność osobistą.
 2. Uczniowi może być udzielona kara, w szczególności za:
 • stosowanie przemocy wobec uczniów lub pracowników szkoły;
 • dokonanie uszkodzeń sprzętu szkolnego;
 • dokonanie kradzieży;
 • spożywanie alkoholu i innych środków odurzających;
 • wulgarne odnoszenie się do pracowników szkoły.
 1. O udzieleniu kary decyduje wychowawca klasy, dyrektor szkoły, rada pedagogiczna.
 2. Kara może być udzielona w formie:
 • upomnienia wychowawcy;
 • pisemnego upomnienia dyrektora szkoły (obniżenie oceny z zachowania o jeden stopień);
 • pisemnej nagany dyrektora szkoły (obniżenie oceny z zachowania o dwa stopnie);
 • zakazu reprezentowania szkoły na zewnątrz;
 • zawieszenia w prawach ucznia;
 • skreślenia z listy uczniów z jednoczesnym przeniesieniem do innej szkoły w przypadku prawomocnego stwierdzenia popełnienia czynu karalnego (kradzież, rozbój).
 1. Dyrektor szkoły może wystąpić do kuratora oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły w przypadku:
 • stosowania przemocy w stosunku do innych uczniów;
 • dokonania udowodnionej kradzieży na terenie szkoły;
 • wulgarnego zachowania się w stosunku do nauczycieli i innych uczniów;
 • notorycznie łamie przepisy zawarte w statucie szkoły;
 • nie przestrzega obowiązków ucznia i rażąco narusza zasady etyczne ucznia;
 • wchodzi w konflikt z prawem;
 • świadomie i celowo niszczy mienie wspólne i cudze;
 • demoralizuje innych uczniów.
 1. O udzieleniu kary uczniowi wychowawca informuje pisemnie rodziców ucznia w terminie nie dłuższym niż 3 dni.
 2. Uczeń ma prawo do odwołania się od kary poprzez wychowawcę oddziału lub samorząd uczniowski w terminie 7 dni od jego zdaniem krzywdzącej decyzji. Wniosek ten jest dla dyrektora szkoły wiążący i zobowiązuje go do udzielenia odpowiedzi w terminie 7-miu dni.
 3. Dyrektor szkoły biorąc pod uwagę nienaganne zachowanie ucznia w dłuższym okresie czasu (6-miesięcy) może z własnej inicjatywy lub na wniosek organów szkoły uznać karę za niebyłą.
 4. Kary nie mogą naruszać godności ucznia, mogą być zastosowane wówczas, gdy inne środki wychowawcze nie odniosły skutku, a istnieje podstawa do przewidywania, że kara przyczyni się do osiągnięcia celu wychowawczego.

 

 • 54

Przechodzenie ucznia ze szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu

 

 1. Jeżeli w oddziale klasy, do której uczeń przechodzi, uczą się innego języka niż ten, którego uczył się w poprzedniej szkole, a rozkład zajęć edukacyjnych uniemożliwia mu uczęszczanie w innym oddziale lub grupie w tej szkole na zajęcia z języka obcego nowożytnego, którego uczył się w szkole, z której przechodzi, uczeń jest obowiązany:

1) uczyć się języka obcego nowożytnego nauczanego w oddziale szkoły, do której przechodzi, wyrównując we własnym zakresie różnice programowe do końca roku szkolnego albo:

2) kontynuować we własnym zakresie naukę języka obcego nowożytnego, którego uczył się w szkole, z której przechodzi, albo:

3) uczęszczać do oddziału w innej szkole na zajęcia z języka obcego nowożytnego, którego uczył się w szkole, z której przechodzi.

 1. Dla ucznia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 oraz pkt 3 niniejszego paragrafu, przeprowadza się egzamin klasyfikacyjny zgodnie z ustawą – Prawo oświatowe.
 2. Szczegółowe warunki i zasady przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu albo szkoły publicznej tego samego typu.

 

Rozdział 9

 • 55

(uchylony)

 

Rozdział 10

 • 56

Postanowienia końcowe

 

 1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację szkolną, a w szczególności: wewnątrzszkolne oceniania, arkusz organizacyjny szkoły, dzienniki zajęć lekcyjnych, arkusze ocen, protokoły i uchwały rady pedagogicznej.
 2. Szkoła posiada monitoring wizyjny.
 3. Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy.
 4. Statut jest umieszczony w pokoju nauczycielskim oraz zamieszczony na stronie internetowej szkoły.
 5. Wnioski o zmianę statutu mogą składać rada rodziców i rada pedagogiczna.
 6. Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.