Wewnątrzszkolny System Oceniania na rok szkolny 2018/2019

 

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 im. Janusza Korczaka

w ŚWIEBODZINIE

 

Wewnątrzszkolny System Oceniania

 

WSO przyjęty uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 25.10.1999r.

Zmiany w WSO zatwierdzono uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 18.09.2000r. , uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 24.09.2001r. , uchwałą  Rady Pedagogicznej z dnia 12.09.2002r. , uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 01 września 2003r., uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 18.10.2004r. , uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 12.09.2005r., uchwałą Rady Pedagogicznej z 11.09.2006r., uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 05.03.2007r., Uchwałą RP z dnia 10.09.2007r., Uchwałą RP z dnia 28.09.2007r. , Uchwałą RP z dnia 08.09.2008r. oraz Uchwałą RP z 07.09.2009r., Uchwałą RP z dnia 13.09.2010r., Uchwałą RP z dnia 29.11.2010r. Uchwałą RP z 12.09.2011r. Uchwałą RP z dnia 10.09.2012r. Uchwałą RP z dnia 12.09.2013r., Uchwałą RP z 01.09.2014r.. 14.09.2015r. oraz 31.08.2016r.

Podstawa prawna

 

                Podstawą prawną funkcjonowania Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania jest Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1534) 

 

Cele:

 

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
 • Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie
 • Pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, wskazywanie mocnych stron osobowości, uczenie samoobserwacji, samooceny,
 • Motywowanie ucznia do dalszej pracy, sprawiedliwe i obiektywne ocenianie, rzetelne recenzowanie, promowanie osiągnięć i rozwoju osobistego ucznia,
 • Dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia,
 • Umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej,
 • Mierzenie jakości pracy dydaktycznej szkoły.
 1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
 • Formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i rodziców (prawnych opiekunów),
 • Bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie, według skali i w formach przyjętych w szkole oraz zaliczanie niektórych zajęć edukacyjnych,
 • Przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,
 • Ustalanie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego (semestru) i warunki ich poprawiania.
 1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:
 • wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z  realizowanego przez siebie programu nauczania;
 • sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
 • warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

Zbiór wymagań edukacyjnych jest udostępniany przez nauczycieli przedmiotów na comiesięcznych dyżurach.

 

 1. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 2. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).
 3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.
 4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi i jego rodzicom (prawnym opiekunom).
 5. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane od dnia ustalenia tej oceny, nie później jednak niż w ciągu 2 dni roboczych od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 

 1. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. zgodnie z procedurą udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej w PSP 7 w Świebodzinie.

 

 1. Dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, następuje także na podstawie opinii niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, o której mowa w art. 71b ust. 3b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej "ustawą", z zastrzeżeniem ust. 3. zgodnie z Procedurą udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej w PSP 7 w Świebodzinie.
 2. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych  ucznia następuje na podstawie tego orzeczenia zgodnie z procedurą udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej w PSP 7 w Świebodzinie.
 3. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.
 4. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. Nauczyciele wychowania fizycznego dostosowują programy pracy z uczniem zgodnie z opinią wystawioną przez lekarza.
 5. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, edukacji informatycznej lub informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji tych zajęć uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
 6. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego. W przypadku takiego ucznia, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

 

 

KONTRAKT Z UCZNIAMI:

 

 

 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości.
 2. Każdy uczeń powinien w ciągu semestru otrzymać minimum 3 oceny z prac kontrolnych.
 3. Prace klasowe, krótkie sprawdziany i odpowiedzi ustne są obowiązkowe.
 4. Jeżeli uczeń opuścił pracę klasową z przyczyn losowych, to musi zaliczyć ją w ciągu 2 tygodni od dnia powrotu do szkoły. Niezaliczenie pracy klasowej jest równoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej.
 5. Uczeń może poprawić ocenę ndst z pracy klasowej w ciągu 2 tygodni od dnia oddania sprawdzonych prac(z wyjątkiem dwugodzinnych prac klasowych z j. polskiego). Powinien ją poprawić poza swoimi lekcjami.
 6. Przy pisaniu prac w drugim terminie(nieobecność z przyczyn losowych) kryteria ocen nie ulegają zmianie.
 7. Krótkie niezapowiedziane sprawdziany mogą obejmować materiał z ostatnich 3 lekcji.
 8. Nie ma możliwości poprawiania ocen na 2 tygodnie przed klasyfikacją.
 9. Nie ocenia się uczniów do 3 dni po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności w szkole.
 10. Każdy uczeń ma prawo do zaliczenia mu dodatkowych ocen za wykonane prace nadobowiązkowe zlecone przez nauczyciela.

 

 

ZASADY FUNKCJONOWANIA WSO

 

 1. Rok szkolny podzielony jest na 2 semestry.
 2. Klasyfikowanie śródroczne przeprowadzane jest 2 razy w ciągu roku szkolnego w miesiącach styczniu i czerwcu.
 3. Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych klasach I – III jest oceną opisową i uwzględnia poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań i efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.
 4. Ocena z religii jest wyrażona w stopniach w skali od 1 do 6 (ndst, dop., dst, db, bdb, cel).
 5. Roczna ocena z języka obcego nowożytnego w klasach I - III jest oceną opisową i uwzględnia poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań i efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.
 6. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.
 7. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.
 8. O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.
 9. O ukończeniu szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.

 

W klasach IV – VI:

 • ocena klasyfikacyjna roczna wyrażona jest w stopniach, w skali 1 – 6 (1 – niedostateczny; 2-dopuszczający; 3 – dostateczny; 4 – dobry; 5 – bardzo dobry; 6 – celujący)
 • ocena klasyfikacyjna śródroczna wyrażona jest w stopniach, w skali 1 – 6 (1 – niedostateczny; 2-dopuszczający; 3 – dostateczny; 4 – dobry; 5 – bardzo dobry; 6 – celujący)
 • ocena bieżąca wyrażona jest w stopniach, w skali 1 – 6 (1 – niedostateczny; 2 - dopuszczający; 3 – dostateczny; 4 – dobry; 5 – bardzo dobry; 6 – celujący). Przy ocenie bieżącej dopuszcza się stawianie znaków „+”, „-„. W dziennikach lekcyjnych dopuszcza się również stosowanie znaków specjalnych: „ .”; „+”; „-„ dla oznaczenia różnych sytuacji związanych z procesem edukacji ucznia, (np. brak zadania domowego, aktywność na lekcji) pod warunkiem ich opisania w PSO i na stronie z ocenami w dzienniku lekcyjnym.
 • ocenę klasyfikacyjną śródroczną i roczną buduje się na podstawie oceniania bieżącego poprzez analizę i interpretację ocen cząstkowych zapisanych w dzienniku lekcyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości uczniów oraz zaleceń poradni psychologiczno – pedagogicznej.
 • ocenę celującą może otrzymać uczeń, który:

-    opanował w całości materiał przewidziany podstawą programową kształcenia ogólnego w klasach IV - VI

 • rozwiązuje problemy w sposób twórczy, samodzielnie rozwija własne uzdolnienia lub
 • korzysta z nowości technologii informacyjnej, potrafi kojarzyć i łączyć wiadomości z różnych dziedzin wiedzy, korzysta z wielu sposobów pracy
 • świadectwo z wyróżnieniem w klasach IV – VI otrzymuje uczeń, który ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych oraz religii/etyki uzyskał średnią co najmniej 4,75 i ma co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania
 1. Na 4 tygodnie przed posiedzeniem rady klasyfikacyjnej i końcowej poszczególni nauczyciele informują uczniów o przewidywanych dla nich ocenach śródrocznych, rocznych i końcowych. W tym samym terminie, na obowiązkowych zebraniach, wychowawca informuje rodziców o spodziewanych ocenach ucznia. Wychowawcy klas IV – VI są zobowiązani 2 razy w roku szkolnym (grudzień/styczeń i maj/czerwiec) przygotować dla wszystkich rodziców kartki z propozycjami ocen semestralnych i końcowych i wręczyć je na obowiązkowych zebraniach. W przypadku nie odebrania kartki z propozycjami ocen semestralnych i końcowych wychowawcy postępują zgodnie z procedurą kontaktów nauczycieli i wychowawców z rodzicami. W przypadku niemożliwości dostarczenia kartki z propozycjami ocen rodzicowi, wychowawcy przekazują je dyrekcji szkoły.
 2. Tryb i forma uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych.
 • Uczeń może uzyskać wyższą niż przewidywana roczną (semestralną) ocenę, jeśli:
  • ocena klasyfikacyjna za pierwsze półrocze nie była niższa o więcej niż jeden stopień od pożądanej na koniec roku szkolnego;
  • średnia ocen cząstkowych z prac klasowych i sprawdzianów jest niższa nie więcej niż o 0,50 od pożądanej oceny;
  • ilość ocen niedostatecznych w ostatnim semestrze, wynikających z nieprzygotowania do lekcji, nie przekracza trzech;
  • w terminie do ostatecznego wystawienia ocen uczeń będzie otrzymywał ze sprawdzianów i prac klasowych wyłącznie oceny nie niższe niż pożądana

Wszystkie oceny, wystawiane przez nauczycieli po zgłoszeniu przez ucznia lub jego rodziców chęci uzyskania wyższej niż przewidywana oceny, obowiązkowo wpisywane są zielonym kolorem

 • Uczeń lub jego rodzice zgłaszają się do dyrektora szkoły z formalnym wnioskiem w terminie do dwóch dni po zebraniu z rodzicami(na którym rodzice otrzymują informację o propozycjach ocen). Dyrektor informuje o tym fakcie nauczyciela przedmiotu, zobowiązując go jednocześnie do przeanalizowania wraz z uczniem (rodzicami) warunków koniecznych do uzyskania wyższej niż przewidywana oceny i udzielenia mu wskazówek do dalszej pracy.
  1. Wychowawcy klas IV – VI są zobowiązani 2 razy w roku szkolnym (listopad i kwiecień/maj) przygotować dla wszystkich rodziców kartki ze wszystkimi ocenami i wręczyć je na zebraniach, bądź przekazać uczniom i sprawdzić podpisy rodziców.
  2. Zebrania rodziców z wychowawcami klas muszą również odbyć się obowiązkowo we wrześniu (organizacyjne), w styczniu lub lutym (półroczne) oraz w grudniu lub styczniu i maju lub czerwcu(przekazanie propozycji ocen semestralnych, rocznych lub końcowych).
  3. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej zostanie stwierdzone, iż poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła, w miarę swoich możliwości, stworzy takiemu uczniowi szansę uzupełnienia braków.
  4. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.
  5. Uczniowie uprawnieni do zdawania egzaminu klasyfikacyjnego składają go w terminie do 30 sierpnia (w ostatnim tygodniu wakacji). Warunki przystąpienia do egzaminu sprawdzającego określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 843).
  6. Warunki i tryb przeprowadzania egzaminów poprawkowych określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 843).
  7. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu wystawiania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 2 dni roboczych po zakończeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych. W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje Komisję, która ustala roczną (semestralną ocenę z zajęć edukacyjnych lub z zachowania. Szczegółowe zasady postępowania w takich sytuacjach określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 843).
  8. Dla bieżącego informowania uczniów i rodziców, podsumowania osiągnięć ucznia i klasy oraz doskonalenia pracy nauczyciela, nauczyciele gromadzą informacje bieżące dotyczące:
 • wyników sprawdzania osiągnięć uczniów poszczególnymi, wskazanymi na początku roku szkolnego metodami, poprzez adnotacje na opisanej stronie w dzienniku lekcyjnym.
 • w klasach I – III nauczyciele gromadzą w specjalnych teczkach prace uczniów, a swoje spostrzeżenia notują w dzienniku do kształcenia zintegrowanego, stosując punkty od 1 do 6 według ustalonych kryteriów (załącznik nr 1). W stosunku do ucznia nauczyciel udziela ocen werbalnych, np. pochwał gratulacji, komentarzy itp. Może stosować również inne formy ocen jak: poprzez gest, mimikę, puzzle lub inne znaczki, itp.
  1. Podsumowanie śródroczne i roczne osiągnięć ucznia i klasy jest

       możliwe dzięki prowadzeniu dokumentacji (opisanej w pkt. n) i polega na:

 • analizie opisanej strony dziennika lekcyjnego dokonanej przez nauczyciela przedmiotu (w klasach IV – VI)
 • analizie zdobytych przez dzieci punktów w dzienniku lekcyjnym , analizie prac dzieci oraz wniosków z przeprowadzanych obserwacji (w klasach I-III)
  1. Ustala się następujące terminy informowania uczniów o pracach klasowych i sprawdzianach:
 • nauczyciel jest zobowiązany poinformować uczniów o planowanej pracy klasowej lub godzinnym sprawdzianie nie później niż na 7 dni przed jego pisaniem, dokonując jednocześnie adnotacji w dzienniku lekcyjnym
 • na sprawdzenie, ocenę oraz omówienie w klasie prac klasowych i sprawdzianów nauczyciel ma najwyżej 2 tygodnie od momentu napisania lub oddania pracy przez ucznia; w przypadku choroby nauczyciela termin ten może ulec zmianie
 • uczeń w ciągu tygodnia może mieć najwyżej 3 prace klasowe lub godzinne sprawdziany, ale tylko 1 w ciągu jednego dnia zajęć
 • ilość odpowiedzi i kartkówek z 3 ostatnich lekcji (do 15 min.) jest nieograniczona i niezapowiedziana
 • pozostałe zasady określone są w KONTRAKCIE i Przedmiotowych Systemach Oceniania.
  1. dla klas IV przeprowadza się diagnozę wstępną osiągnięć dydaktycznych uczniów, która stanowi podstawę do ustalenia poziomów wymagań programowych dla poszczególnych klas.
  2. począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z wyjątkiem następujących sytuacji:

1) rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania,

2) uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.????

 1. s) laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną

 

 1. W trakcie pracy dydaktycznej nauczyciele gromadzą informacje na temat funkcjonowania WSO w zakresie ich praktyki pedagogicznej.
 2. Po zakończeniu semestru, na posiedzeniu szkoleniowej rady pedagogicznej, na podstawie zgromadzonych informacji, nauczyciele dokonują oceny funkcjonowania WSO i formułują wnioski dotyczące ewentualnych zmian.
 3. Rada pedagogiczna dokonuje zmian w WSO, biorąc pod uwagę wnioski uczniów i rodziców.
 4. Wszelkie zmiany w WSO konsultowane są z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.

 

 

OCENA ZACHOWANIA

 1. W klasach I – III ocena zachowania jest oceną opisową. Nauczyciele swoje obserwacje notują w dzienniku lekcyjnym, stosując następujące oznaczenia: A-wzorowo; B-bardzo dobrze; C-dobrze; D-niezadowalająco, wymaga znacznej poprawy, oparte na obszarach rozwoju społeczno-emocjonalnego; stosunek do obowiązków szkolnych, kultura osobista, uspołecznienie (załącznik nr1).
 2. W klasach IV – VI obowiązuje następująca skala ocen: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne.
 3. Ocena z zachowania nie może mieć wpływu na:
 4. oceny z zajęć edukacyjnych,
 5. promocję do klasy programowo wyższej.(z zastrzeżeniem pkt.5)
 6. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 7. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 8. Informacje na temat zachowania uczniów zbiera przez cały rok szkolny wychowawca klasy, który przy ocenie okresowej powinien uwzględnić uwagi pozostałych nauczycieli i pracowników szkoły.
 9. Tryb i forma uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 • uczeń może uzyskać wyższą niż przewidywana semestralną lub roczną ocenę z zachowania, jeśli:
 • ocena klasyfikacyjna zachowania w pierwszym semestrze nie była niższa od obecnie proponowanej oceny;
 • w terminie do ostatecznego wystawienia ocen uczeń radykalnie poprawi swoje zachowanie w zgodnej ocenie wychowawcy, nauczycieli i uczniów.
 • ocenę zachowania można podwyższyć tylko o jeden stopień w stosunku do proponowanej.
 • uczeń lub jego rodzice zgłaszają się do dyrektora szkoły z formalnym wnioskiem w terminie do dwóch dni po zebraniu z rodzicami. Dyrektor informuje o tym fakcie wychowawcę, zobowiązując go jednocześnie do przeanalizowania wraz z uczniem (rodzicami) warunków koniecznych do uzyskania wyższej niż przewidywana oceny z zachowania i udzielenia mu wskazówek do dalszej pracy.
 1. Ocenę zachowania ustaloną przez wychowawcę może zmienić jedynie specjalna Komisja powołana przez dyrektora szkoły, po stwierdzeniu niezgodności z przepisami prawa dotyczącymi trybu wystawiania tej oceny. Szczegółowe zasady postępowania w takich sytuacjach określa Rozporządzenie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 843).
 2. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 843) wydzieliło następujące elementy w systemie oceniania zachowania:
 4. Wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
 5. Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
 6. Dbałość o honor i tradycje szkoły;
 7. Dbałość o piękno mowy ojczystej;
 8. Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
 9. Godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
 10. Okazywanie szacunku innym osobom.

Poszczególnym obszarom przyporządkowaliśmy kryteria oceniania, a każde kryterium posiada odpowiednie wskaźniki.

 1. Ocenę zachowania ucznia budujemy dwustopniowo w następujący sposób:
 • Wypełnienie tabeli opisującej częstotliwość występowania poszczególnych wskaźników (tabela poniżej) przy pomocy punktów:

ZAWSZE – 3 pkt.

CZĘSTO - 2 pkt.

RZADKO – 1 pkt.

NIGDY – 0 pkt.

KRYTERIUM

WSKAŹNIKI

CZĘSTOTLI-WOŚĆ WYSTĘPOWANIA

 

Z

C

R

N

 

STOSUNEK DO UCZENIA SIĘ

jest przygotowany do lekcji

 

 

 

 

jest systematyczny

 

 

 

 

ZDYSCYPLINOWANIE

nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności i nie spóźnia się na zajęcia

 

 

 

 

wykonuje polecenia nauczycieli i pracowników szkoły

 

 

 

 

TOLERANCJA

szanuje odmienne poglądy, postawy, upodobania, wyznania religijne

 

 

 

 

akceptuje odmienność innych w zakresie inwalidztwa i wad rozwojowych

 

 

 

 

WSPÓŁPRACA, STOSUNEK DO KOLEGÓW

jest życzliwy, pomaga kolegom, dba o bezpieczeństwo innych

 

 

 

 

współpracuje w grupie w miarę swoich możliwości

 

 

 

 

poprawnie reaguje w sytuacjach konfliktowych

 

 

 

 

POSZANOWANIE DOBRA WSPÓLNEGO

zna i szanuje symbole narodowe, miasta i własnej szkoły oraz symbole religijne

 

 

 

 

szanuje własność wspólną i cudzą

 

 

 

 

KULTURA SŁOWA

używa zwrotów i słów grzecznościowych, nie narusza zasad kulturalnego porozumiewania się

 

 

 

 

HIGIENA OSOBISTA

respektuje znane zasady higieny, dba o własną higienę

 

 

 

 

DBAŁOŚĆ O ESTETYKĘ OTOCZENIA

przeciwdziała wandalizmowi i agresji, przejawia troskę o estetykę szkoły (wygląd klasy, budynku, terenu przed szkołą)

 

 

 

 

SUMA

 

 

 

 

 

             

                UWAGA!!!  Uczeń, który dopuszcza się przestępstwa otrzymuje ocenę zachowania naganną (bez względu na wyniki tabeli), a jego postępowanie zgłaszane jest na policję. Ocenę naganną otrzymuje również uczeń, który w sposób demonstracyjny pali papierosy, pije alkohol lub w jakikolwiek inny sposób deprawuje pozostałych uczniów.

Uczniowi, który otrzymał naganę dyrektora szkoły, wychowawca klasy obniża semestralną lub roczną ocenę zachowania o dwa stopnie.

Uczniowi, który otrzymał upomnienie dyrektora szkoły, wychowawca klasy obniża semestralną lub roczną ocenę zachowania o jeden stopień.

Na podstawie analizy tabeli i podliczeniu sumy punktów ustalamy ocenę z zachowania według poniższej skali.

 

40 - 42 pkt.   Wzorowe

36 - 39 pkt.   Bardzo dobre

32 - 35 pkt.   Dobre

28 – 31 pkt.  Poprawne

15 – 27 pkt.  Nieodpowiednie

0  -  14 pkt.   Naganne

 

Załączniki

 1. Kryteria oceny umiejętności i zachowania w klasach I-III
 2. Przedmiotowe Systemy Oceniania dla poszczególnych przedmiotów i klas (klasy IV – VI).
 3. Dokumentacja klasyfikacyjna.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kryteria oceny umiejętności i zachowania w klasach I-III

 

W edukacji wczesnoszkolnej ocenia się następujące kompetencje uczniowskie:

 1. Polonistyczne

- mówienie i słuchanie

- pisanie

- czytanie

 1. Język obcy nowożytny
 2. Społeczno-przyrodnicze
 3. Matematyczne

             - liczenie

            - rozwiązywanie zadań

                - geometria

                - umiejętności praktyczne

 1. Plastyczno-techniczne
 2. Muzyczne
 3. Sprawność ruchowa
 4.    Zachowanie

 

W klasach I-III określono zakres poszczególnych umiejętności uczniów i przyporządkowano im symbole cyfrowe (punkty): 1, 2, 3, 4, 5, 6. Punkty te mają być jedynie czynnikiem motywującym i porównawczym używanym wraz z pisemnym komentarzem.

Wychowawca wystawia propozycje oceny śródrocznej i rocznej w formie symboli cyfrowych w skali od 1 do 6 na cztery tygodnie przed zakończeniem semestru i przekazuje je rodzicom/prawnym opiekunom na obowiązkowych zebraniach z rodzicami.

Nauczyciel sporządza śródroczną i roczną ocenę opisową z zajęć edukacyjnych i zachowania na podstawie obserwacji aktywności i rozwoju uczniów.

 

KOMPETENCJE POLONISTYCZNE

 

MÓWIENIE

6 – Wypowiada się na dany temat swobodnie, ma bogate słownictwo, potrafi uzasadnić swoją wypowiedź, zilustrować ją, np. obrazkiem, fragmentem książki, itp.

5 – Konstruuje wypowiedź wielozdaniową, spójną logicznie, stosuje nowo poznane zwroty.

4 – Wypowiada się na dany temat kilkoma prostymi zdaniami stosując poprawne formy gramatyczne.

3 – Odpowiada na pytanie zdaniem pojedynczym.

2 – Odpowiada na pytanie pojedynczym wyrazem, ma ubogie słownictwo.

1 – Nie odpowiada na pytanie nauczyciela, nie wypowiada się samodzielnie na zadany temat, mówi nie na temat.

 

SŁUCHANIE

6 – Uważnie słuch i potrafi samodzielnie interpretować podane informacje, stosuje zdobyte wiadomości w praktyce.

5 – Słucha uważnie i bardzo dobrze wykonuje polecenia po wysłuchaniu instrukcji.

4 – Słucha uważnie, stawia pytania i udziela odpowiedzi w toku prowadzonej rozmowy.

3 – Nie zawsze słucha uważnie, potrzebuje pomocy w wykonaniu zadania według instrukcji.

2 – Nie zawsze słucha uważnie, ma problemy z wykonaniem zadania według instrukcji.

1 – Nie potrafi słuchać, nie wykonuje poleceń.

 

PISANIE

 • Przepisywanie tekstu
 • Pisanie z pamięci
 • Pisanie ze słuchu

 

Przy ocenie tych umiejętności bierzemy pod uwagę poziom graficzny i poprawność ortograficzną.

6 - praca bezbłędna

5 – 1 błąd

4 – 2-3 błędy

3 – 4-5 błędów

2 – 6-7 błędów

1 – 8 i więcej błędów

 

WYPOWIEDŹ PISEMNA

6 – Logiczna, spójna, kilkuzdaniowa wypowiedź, skonstruowana bezbłędnie.

5 – Wypowiedź kilkuzdaniowa, poprawna pod względem stylistycznym, gramatycznym i ortograficznym, z małymi usterkami.

4 - Wypowiedź kilkuzdaniowa, poprawna pod względem stylistycznym.

3 – Wypowiedź kilkuzdaniowa, zdania z błędami ortograficznymi, stylistycznymi i gramatycznymi.

2 – Wypowiedź kilkuzdaniowa, liczne błędy.

1 – Brak poprawnie zbudowanego choć jednego zdania.

 

 • Testy i sprawdziany punktacja:

 

5p. + (zadanie dodatkowe)  - 6

100%    -  86% - 5

85%    -  71% - 4

70%    -  51% - 3

50%    -  31% - 2

30%    -    0% - 1

CZYTANIE

Ocenie podlega technika czytania nowego tekstu oraz czytanie tekstu wyuczonego.

KLASA I

6 – Czyta płynnie, z właściwą intonacją, modulacją głosu, w odpowiednim tempie, przy całkowitym rozumieniu tekstu.

5 – Czyta  wyrazy i krótkie zdania, przy rozumieniu tekstu.

4 – Sylabizuje, przy jednoczesnym rozumieniu tekstu.

3 – Głoskuje w wolnym tempie, częściowo rozumie tekst.

2 – Analizuje i syntezuje wyrazy poprawnie, z niewielkimi błędami.

1 – Nie podejmuje zadania.

 

KLASA II

6 – Czyta płynnie, z właściwą intonacją, modulacją głosu, ekspresją, w odpowiednim tempie, przy całkowitym rozumieniu tekstu.

5 – Czyta  płynnie, w odpowiednim tempie, przy rozumieniu tekstu.

4 – Czyta płynnie krótkie zdania, przy jednoczesnym rozumieniu tekstu.

3 – Sylabizuje w wolnym tempie, przy rozumieniu tekstu.

2 – Głoskuje w wolnym tempie, zniekształca wyrazy.

1 – Nie podejmuje zadania.

 

KLASA III

6 – Bezbłędnie, biegle czyta cały tekst.

5 – Czyta płynnie, z właściwą intonacją, modulacją głosu, w odpowiednim tempie, przy całkowitym rozumieniu tekstu.

4 – Czyta płynnie krótkie zdania, przy jednoczesnym rozumieniu tekstu.

3 – Sylabizuje dłuższe wyrazy, płynnie czyta krótkie wyrazy, rozumie tekst, wolne tempo.

2 – Sylabizuje w wolnym tempie, zniekształca wyrazy.

1 – Nie podejmuje zadania.

 

JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY

 

6 -  Aktywnie uczestniczy w lekcjach, rozumie polecenia nauczyciela                            i sprawnie je wykonuje. Czyta z właściwą wymową, akcentem i intonacją teksty odpowiednie do poziomu klasy. Pisze bez błędów. Potrafi zaśpiewać wszystkie poznane piosenki z grupą, a niektóre samodzielnie. Zna słownictwo  i zwroty z podręcznika, a także inne, wprowadzone dodatkowo przez nauczyciela. 

5 -    Aktywnie uczestniczy w lekcjach, rozumie i potrafi wykonać polecenia nauczyciela. Czyta wymawiając poprawnie większość słów. Pisze prawie bez błędów. Zna słownictwo i zwroty z podręcznika.

4 -   Nie zawsze jest aktywny na zajęciach, ale rozumie i wykonuje polecenia nauczyciela. Czyta i pisze z nielicznymi błędami. Zna większość obowiązujących słów i zwrotów. Potrafi zaśpiewać większość piosenek w grupie.

3 -   Nie jest aktywny na lekcjach, choć przeważnie pracuje. Czyta i pisze popełniając sporo błędów. Zna tylko część obowiązujących słów i zwrotów. w grupie potrafi zaśpiewać niektóre piosenki albo przynajmniej wykonuje gesty towarzyszące tym piosenkom.

2 -    Czasami pracuje na lekcji. Mówi i czyta w sposób trudny do zrozumienia. Pisze z licznymi błędami. Zna tylko pojedyncze wyrazy i zwroty spośród obowiązujących.

1 -  Nie pracuje na lekcjach. Nie potrafi czytać obowiązujących tekstów, ani śpiewać piosenek. Nie rozumie poleceń.

 

KOMPETENCJE SPOŁECZNO – PRZYRODNICZE

 

6 – Posiada rozległą wiedzę o środowisku społeczno - przyrodniczym, umie ją przekazać kolegom.

5 – Stosuje w praktyce wiedzę o otaczającym go środowisku.

4 – Posiada ogólną wiedzę o zjawiskach społeczno-przyrodniczych, nie zawsze umie ją zastosować w praktyce.

3 – Posiada wycinkową wiedzę o otaczającym go środowisku.

2 – Podejmuje działania w kierunku poznania otaczającego go świata, nie zawsze rozumie otaczające zjawiska.

1 – Poziom wiedzy i umiejętności uniemożliwia zrozumienie otaczającego świata.

 

KOMPETENCJE MATEMATYCZNE

 

LICZENIE

6 – Biegle i bezbłędnie wykonuje działania rachunkowe.

5 – Sprawnie i szybko wykonuje działania rachunkowe na poziomie danej klasy.

4 -   Wykonuje działania rachunkowe na poziomie danej klasy, w dobrym tempie w oparciu o konkrety.

3 – Liczy w wolnym tempie na konkretach.

2 – Wykonuje działania rachunkowe tylko pod kierunkiem nauczyciela, na konkretach, w bardzo wolnym tempie.

1 – Nie wykonuje zadania.

 

ROZWIĄZYWANIE ZADAŃ

6 – Samodzielnie i bezbłędnie wykonuje złożone zadania tekstowe.

5 – Samodzielnie, w szybkim tempie rozwiązuje zadania tekstowe na poziomie danej klasy.

4 – Rozwiązuje proste zadania tekstowe samodzielnie, a złożone z pomocą nauczyciela, w dobrym tempie.

3 - Rozwiązuje proste zadania tekstowe tylko z pomocą nauczyciela, w dobrym tempie.

2 - Rozwiązuje proste zadania tekstowe tylko pod kierunkiem  nauczyciela, w bardzo wolnym  tempie.

1 – Nie potrafi rozwiązać żadnego zadania tekstowego, mimo pomocy ze strony nauczyciela.

 

 

GEOMETRIA

6 – Posiada rozległą wiedzę, umie ją przekazać kolegom.

5 – Posiada ogólną wiedzę i umie ją stosować w praktyce.

4 – Posiada ogólną wiedzę, ale nie zawsze umie ją zastosować w praktyce.

3 – Posiada wycinkową wiedzę, często popełnia błędy.

2 – Podejmuje działania w kierunku poznania wiadomości geometrycznych, niestety słabo je utrwala.

1 – Nie opanował wiadomości i umiejętności na poziomie danej klasy.

 

UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNE

6 – Posiada rozległą wiedzę, umie ją stosować i przekazać kolegom.

5 – Stosuje w praktyce swoją wiedzę na danym etapie edukacyjnym.

4 – Opanował umiejętności na poziomie dobrym, nie zawsze umie ją zastosować w praktyce.

3 – Posiada wycinkową wiedzę i nie zawsze stosuje ją w praktyce.

2 – Podejmuje działania w kierunku poznania umiejętności praktycznych,  nie potrafi zastosować ich w praktyce.

1 – Poziom wiedzy i umiejętności uniemożliwia opanowanie umiejętności praktycznych.

 

 • Testy i sprawdziany – punktacja:

 

5p. + (zadanie dodatkowe)  - 6

100%    -  86% - 5

85%    -  71% - 4

70%    -  51% - 3

50%    -  31% - 2

30%    -    0% - 1

 

KOMPETENCJE PLASTYCZNO - TECHNICZNE

 

6 – Wykonuje estetyczne prace, stosuje ciekawe rozwiązania, z własnej inicjatywy wykorzystuje różne materiały, bezpiecznie posługuje się narzędziami i urządzeniami codziennego użytku.

5 – Wykonuje prace plastyczne na dany temat, pracuje z bardzo dużym zaangażowaniem, dobrze zna narzędzia i urządzenia codziennego użytku i potrafi się nimi posługiwać.

4 – Wykonuje prace mało estetycznie na dany temat, pracuje z dużym zaangażowaniem, umie posługiwać się narzędziami i urządzeniami codziennego użytku pod kierunkiem nauczyciela.

3 – Wykonuje prace mało estetycznie, schematyczne, dotyczące określonego tematu, pracuje z niewielkim zaangażowaniem, stara się obsługiwać proste urządzenia.

2 – Wykonuje prace nieestetyczne, bez zaangażowania, często ich nie kończy, stara się obsługiwać proste urządzenia tylko z pomocą dorosłych.

1 – Nie podejmuje wysiłku, aby cokolwiek zrobić.

 

KOMPETENCJE MUZYCZNE

 

6 – Aktywnie uczestniczy w zajęciach muzyczno–ruchowych, doskonale odtwarza, rozpoznaje i tworzy muzykę.

5 - Chętnie uczestniczy w zajęciach muzyczno–ruchowych, w miarę swoich możliwości  odtwarza rozpoznaje i tworzy muzykę.

4 – Chętnie uczestniczy w zajęciach muzyczno–ruchowych, ma trudności z prawidłowym  odtwarzaniem, rozpoznawaniem i tworzeniem muzyki

3 – Mało aktywnie uczestniczy w zajęciach muzyczno–ruchowych, wykonuje zadania muzyczne z dużymi trudnościami.

2 - Uczestniczy w zajęciach muzyczno–ruchowych, wkłada minimalny wysiłek.

1 - Nie uczestniczy w zajęciach muzyczno–ruchowych, nie podejmuje zadań muzycznych.

 

SPRAWNOŚĆ RUCHOWA

 

6 – Bierze udział w dodatkowych szkolnych i poza szkolnych zajęciach sportowych, ma doskonały poziom sprawności ruchowej.

5 – Bardzo chętnie uczestniczy w zajęciach ruchowych, dba o swoje bezpieczeństwo, chętnie współpracuje z innymi, stara się bardzo dobrze wykonać wszystkie ćwiczenia, dba o higienę osobistą.

4 – Stara się uczestniczyć w zajęciach ruchowych, rozumie konieczność ruchu dla zdrowia, pokonuje trudności, które napotyka przy realizacji ćwiczeń.

3 – Niechętnie uczestniczy w zajęciach ruchowych, nie wykonuje prostych ćwiczeń.

2 – Niechętnie i rzadko uczestniczy w zajęciach ruchowych, nie potrafi wykonać prostych ćwiczeń.

1 – Nie wykonuje  ćwiczeń.

 

ZACHOWANIE

 

 1. Istotnym elementem opisowej oceny ucznia klas I –III jest ocena jego zachowania, zgodnie z przyjętymi zasadami, uwzględnia w szczególności:

- stosunek do obowiązków szkolnych i funkcjonowanie dziecka w środowisku szkolnym

- kulturę osobistą

- uspołecznienie

 1. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na:
 • oceny z zajęć edukacyjnych
 • promocję do klasy programowo wyższej.
 1. Ocenę zachowania ustala wychowawca, uwzględniając opinię nauczycieli uczących w danej klasie.

 

 

 

STOSUNEK DO OBOWIĄZKÓW SZKOLNYCH

 

 1. Systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia szkolne.
 2. Systematycznie odrabia zadania domowe.
 3. Wzorowo wypełnia obowiązki dyżurnego klasowego oraz wywiązuje się z innych podjętych zadań.
 4. Utrzymuje ład i porządek na swoim stanowisku pracy oraz dba i szanuje przybory i książki.
 5. Szanuje mienie szkoły, a zauważone usterki zgłasza nauczycielowi.
 6. Przynosi potrzebne przybory szkolne, strój sportowy.
 7. Chętnie bierze udział, w miarę swoich możliwości, w konkursach i innych imprezach organizowanych w szkole.
 8. W czasie zajęć, przerw i poza szkołą (wycieczki, teatr, środki komunikacji) zachowuje się taktownie, kulturalnie i bezpiecznie.

 

KULTURA OSOBISTA

 1. Kulturalnie zwraca się do kolegów, pracowników szkoły i do innych dorosłych, stosuje zwroty grzecznościowe, nie używa wulgaryzmów.
 2. Dba o swój wygląd zewnętrzny, czystość i higienę osobistą.
 3. Przyznaje się do błędów, potrafi przeprosić nauczyciela, kolegę.
 4. Dba o bezpieczeństwo własne i innych.
 5. W stosunku do kolegów, pracowników szkoły i innych osób jest taktowny, szanuje ich godność.

 

 

USPOŁECZNIENIE

 1. Nie zaśmieca szkoły i jej otoczenia, a także reaguje na złe zachowanie się innych uczniów w tym zakresie.
 2. Nie kłamie, nie oszukuje.
 3. Nie przywłaszcza sobie cudzej własności.
 4. Przerwę międzylekcyjną traktuje jako czas odpoczynku, nie stwarza sytuacji niebezpiecznych.
 5. Pomaga innym w różnych sytuacjach, np.: w szkole, na wycieczce, w czasie zabawy.
 6. Wypełnia prośby i polecenia nauczyciela.
 7. Przestrzega norm i zasad funkcjonujących w grupie –potrafi solidnie współdziałać.
 8. Prawidłowo reaguje na krzywdę i przejawy zła.

 

 

Symbole literowe, do zapisu w dzienniku,  odpowiadają ocenom zachowania ucznia, mówią jak uczeń spełnia w/w kryteria:

A – wzorowo

B – bardzo dobrze

C – dobrze

D – wymaga poprawy

 

Załączniki do WSO:

 1. PSO z języka polskiego
 2. PSO z historii
 3. PSO z języka obcego
 4. PSO z matematyki
 5. PSO z przyrody
 6. PSO plastyki
 7. PSO z muzyki
 8. PSO z techniki
 9. PSO z informatyki
 10. PSO z wychowania fizycznego
 11. PSO z religii